Mục tiêu của chương trình nhằm quy định rõ các chỉ tiêu tiết kiệm, tiêu chí đánh giá tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí, tạo chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và đi vào thực chất với những kết quả cụ thể về THTK, CLP.

Theo đó, chương trình THTK, CLP năm 2022 của Tổng cục Hải quan được áp dụng cho các đơn vị thuộc Tổng cục Hải quan và công chức, viên chức, người lao động trong các đơn vị. Chương trình yêu cầu THTK, CLP là nhiệm vụ thường xuyên, gắn liền với hoạt động của các đơn vị thuộc Tổng cục Hải quan; tuyên truyền sâu rộng đến từng công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý nhằm tăng cường hiểu biết pháp luật, nâng cao nhận thức về THTK, CLP, tăng cường thông tin, phổ biến pháp luật về THTK, CLP trên các phương tiện thông tin của đơn vị.

leftcenterrightdel
Nhân viên hải quan làm việc. Ảnh minh họa: Thùy Linh 

Theo quy định tại chương trình, mục tiêu, chỉ tiêu THTK, CLP của các đơn vị thuộc Tổng cục Hải quan năm 2022 không thấp hơn mục tiêu, chỉ tiêu trong Chương trình 2022 của Bộ Tài chính và quy định trong Chương trình tổng thể của Chính phủ về THTK, CLP năm 2022. Bên cạnh đó, THTK, CLP gắn liền và bám sát nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trong năm 2022 của các đơn vị; bảo đảm thực chất, có kết quả cụ thể, gắn với việc đánh giá, kiểm tra theo quy định; chỉ rõ các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp, mục tiêu, chỉ tiêu và tiêu chí đánh giá về THTK, CLP trong quản lý, sử dụng ngân sách, kế hoạch vốn và tài sản nhà nước tại các đơn vị…

Nội dung của chương trình THTK, CLP được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực theo quy định của Luật THTK, CLP, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực bao gồm: Quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước; quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; quản lý, sử dụng tài sản công; và quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động. Chỉ tiêu và giải pháp thực hiện trong các lĩnh vực trên cũng được quy định cụ thể tại chương trình THTK, CLP năm 2022.

Căn cứ chương trình THTK, CLP năm 2022 của Tổng cục Hải quan, các đơn vị thuộc Tổng cục Hải quan triển khai việc xây dựng và ban hành chương trình THTK, CLP năm 2022 của đơn vị. Các đơn vị thuộc Tổng cục Hải quan phải thực hiện chế độ báo cáo tình hình thực hiện, kết quả THTK, CLP năm 2022 của toàn đơn vị gửi về Tổng cục Hải quan để tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính theo quy định. Chương trình cũng yêu cầu đưa kết quả về THTK, CLP tại đơn vị và việc chấp hành chế độ thông tin, báo cáo vào tiêu chí xem xét kết quả thi đua, khen thưởng và đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị.

HOÀNG LAN