Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng từ nhân dân mà ra, phục vụ lợi ích của nhân dân và cách mạng là việc chung của dân chúng, không phải việc riêng của một, hai người. Vì thế gắn bó mật thiết với nhân dân sẽ tạo nên sức mạnh của Đảng và sức mạnh của dân tộc. Người khẳng định: “Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”[1] và Ðảng không có dân thì lấy đâu ra lực lượng? Dân không có Ðảng thì lấy ai dẫn đường? Hai điều đó như hai tiền đề bảo đảm để có được các điều kiện khác, và nhờ đó cách mạng thắng lợi. Lúc nào, ở đâu hai điều kiện tiên quyết đó bị suy giảm, bị tách rời, hoặc thực hiện nửa vời thì lúc đó, nơi đó nhất định phong trào cách mạng gặp khó khăn, thậm chí thất bại. Người chỉ rõ: Khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn. Do vậy, Người yêu cầu mọi cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) “phải liên lạc mật thiết với dân chúng. Không được xa rời dân chúng. Rời xa dân chúng là cô độc. Cô độc thì nhất định thất bại”[2].

Gắn bó mật thiết với nhân dân, đấu tranh vì lợi ích của nhân dân là mục đích hoạt động, là lý do để tồn tại và là lẽ sống của Đảng. Đảng trở thành đại biểu cho lợi ích của giai cấp và của nhân dân. Đây là điểm xuất phát và cũng là nội dung, là mục tiêu phấn đấu của Đảng. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Ngoài lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp, của dân tộc, Đảng ta không có lợi ích nào khác”. “Tất cả đường lối, phương châm, chính sách... của Đảng đều chỉ nhằm nâng cao đời sống của nhân dân...”[3]. Người còn chỉ rõ, CB, ĐV: Phải hết lòng hết sức phục vụ nhân dân-phải hiểu thấu rằng lợi ích của nhân dân tức là lợi ích của Đảng và phải đặt lợi ích của nhân dân và của Đảng lên trên hết, trước hết…

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là tấm gương sáng ngời về tư tưởng, lời nói và việc làm trong thực hiện mối quan hệ gắn bó máu thịt với quần chúng nhân dân trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng vì nước, vì dân. Trung thành, vận dụng linh hoạt, sáng tạo quan điểm, tư tưởng của Người, Đảng ta luôn gắn bó với nhân dân, tất cả đều vì lợi ích của nhân dân trong suốt tiến trình lãnh đạo cách mạng. Đây không chỉ là thuộc tính tự nhiên, là bản chất đặc trưng luôn luôn lấy việc phục vụ nhân dân làm lẽ sống và mục tiêu phấn đấu, mà còn là nguyên tắc chỉ đạo hoạt động có tính sống còn của Đảng. Thực tiễn lãnh đạo cách mạng Việt Nam 90 năm qua, Đảng đã thuyết phục, chinh phục quần chúng bằng đường lối, chủ trương đúng đắn; bằng hành động gương mẫu của đội ngũ CB, ĐV và bằng những lợi ích thiết thực mà Đảng đem lại cho nhân dân. Do vậy, quần chúng đã lựa chọn và một lòng, một dạ đi theo Đảng, đoàn kết dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng để làm nên những thắng lợi vĩ đại. Đi theo Đảng, quần chúng nhân dân từ thân phận nô lệ đã trở thành người chủ đất nước; có cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc và có điều kiện phát triển về mọi mặt. Hơn 90 năm có Đảng là chặng đường vinh quang đầy ắp niềm tin yêu của tình dân, nghĩa Đảng. Đảng và nhân dân gắn bó như một lẽ đương nhiên. Toàn bộ sự nghiệp cách mạng của nước ta do Đảng khởi xướng, luôn đi tới thắng lợi, bởi có nhân dân tham gia, nhân dân đồng tình hưởng ứng. Chất keo gắn kết nhân dân với Đảng ngày càng bền chặt, trở thành xung lực của cách mạng, thể hiện phẩm chất nhân văn, phẩm chất trí tuệ của Đảng và sự cao quý vô cùng của lòng dân. Lý tưởng cao đẹp và mục tiêu phấn đấu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” chính là hạnh phúc của dân tộc ta, nhân dân ta. Vậy nên cả dân tộc, nhân dân cả nước ta thường gọi Đảng Cộng sản Việt Nam với tên gọi trìu mến, thân thương nhất: Đảng ta!

Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ sự nghiệp đổi mới, CNH, HĐH, phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN, mở cửa hội nhập quốc tế, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Nhiều vấn đề mới đặt ra đã có tác động đến tư tưởng, tình cảm, đời sống của CB, ĐV và nhân dân; nhất là sự phân hóa giàu nghèo, phân tầng xã hội, cùng với tệ quan liêu, tham nhũng, xa dân, xâm phạm quyền làm chủ của nhân dân… đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chia rẽ Đảng với nhân dân. Đây là thách thức cần giải quyết đối với sự nghiệp cách mạng nói chung, công tác xây dựng Đảng nói riêng, đòi hỏi phải củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân, góp phần cho Đảng giữ vững sứ mệnh lãnh đạo toàn dân tộc. Vì vậy, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, CB, ĐV cần tiếp tục nghiên cứu, vận dụng linh hoạt quan điểm, tư tưởng, đặc biệt là những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về gắn bó máu thịt với nhân dân, dựa vào dân để xây dựng Đảng. Các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục phát huy cao độ quyền làm chủ của nhân dân trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Bởi Đảng là con đẻ của quần chúng, sống trong lòng nhân dân, lấy phục vụ nhân dân là mục đích để tồn tại. Vì vậy, phải dựa vào dân để xây dựng Đảng đã trở thành một nguyên tắc trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 

Đảng phải thường xuyên coi trọng việc xây dựng mối liên hệ gắn bó chặt chẽ giữa Đảng với nhân dân. Xây dựng mối liên hệ gắn bó máu thịt với nhân dân luôn là vấn đề thuộc bản chất của một đảng cách mạng. Đảng đã khẳng định: “Mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đều vì lợi ích của nhân dân”[4]. Vì vậy, đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ chốt phải quan tâm giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc, liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân. Để đạt hiệu quả, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và đội ngũ CB, ĐV phải luôn thấm nhuần lời dạy của Hồ Chí Minh: “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.

Các tổ chức đảng phải kiên quyết đấu tranh, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đội ngũ CB, ĐV. Từ khi ra đời đến nay, Đảng luôn là lực lượng lãnh đạo và tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Tuy nhiên, những tiêu cực nảy sinh trong kinh tế thị trường định hướng XHCN đã và đang tác động đến mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân. Đặc biệt, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ CB, ĐV đang làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, đe dọa sự tồn vong của chế độ ta. Do vậy, cần phải thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Cùng với đó, đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ, để Đảng thực sự là đại biểu cho trí tuệ và niềm tin, mãi mãi là Đảng của nhân dân.

Đại tá, Ths NGÔ ĐÌNH PHIẾM       


[1] - Hồ Chí Minh - Toàn tập, Tập 10, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 453.

[2] - Sđd, Tập 5, tr. 278.

[3] - Sđd, Tập 11, tr. 604.

[4] - ĐCSVN - Văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng, Văn phòng Trung ương Đảng, H. 2016, tr. 159-160.