Thông qua hội thảo, góp phần giúp bạn đọc có thêm tri thức, niềm tin và khát vọng xây dựng đất nước giàu mạnh, hùng cường theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Cách mạng vô sản - con đường đúng đắn để cứu nước và phát triển đất nước

Phát biểu đề dẫn tại hội thảo, Đại tá, PGS, TS Nguyễn Hữu Lập, Chủ nhiệm khoa Hồ Chí Minh học, Học viện Chính trị, nhấn mạnh: “Thực tế cho thấy, vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, sự xâm lược của thực dân Pháp từng bước biến Việt Nam từ một nước phong kiến thành một nước thuộc địa, nửa phong kiến, đất nước ta mất độc lập, nhân dân ta một cổ hai tròng, sống cuộc đời nô lệ, lầm than dưới sự bóc lột của bọn thực dân và phong kiến tay sai”.

leftcenterrightdel

Cán bộ, giảng viên Khoa Hồ Chí Minh học (Học viện Chính trị) tại hội thảo "Hồ Chí Minh với con đường phát triển của Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn". Ảnh: LÊ ANH 

Trước thực trạng đó, Nguyễn Tất Thành đã nghĩ đến việc đi ra nước ngoài xem người ta làm như thế nào rồi trở về giúp đồng bào mình. Suy nghĩ đó được hiện thực hóa và bắt đầu bằng sự kiện cách đây 110 năm, ngày 5-6-1911, Người bước chân xuống một con tàu buôn của Pháp có tên Amiral Latouche-Tréville, bắt đầu hành trình tìm đường cứu nước. Sau nhiều năm tìm tòi, nghiên cứu, khảo sát thực tiễn, đến tháng 7-1920, Người đã xác định được con đường đúng đắn để cứu nước và phát triển đất nước-đó là con đường cách mạng vô sản. 

Tại hội thảo, các tham luận thống nhất đánh giá: Từ khi ra đời đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn khẳng định vai trò là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đặc biệt, sau 35 năm đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã thu được những thành tựu quan trọng có ý nghĩa lịch sử và được Đại hội XIII của Đảng khẳng định: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Xây dựng chủ nghĩa xã hội - con đường phát triển bền vững đất nước

Trung tá, PGS, TS Nguyễn Đình Bắc, Phó chủ nhiệm Khoa Hồ Chí Minh học, Học viện Chính trị, cho biết: “Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam theo con đường cách mạng vô sản, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Do đó, sau khi cách mạng dân tộc dân chủ thắng lợi, bước phát triển tất yếu của dân tộc Việt Nam sẽ chuyển sang cách mạng xã hội chủ nghĩa”.

Mặt khác, Hồ Chí Minh cho rằng, xây dựng chủ nghĩa xã hội (CNXH) chính là xây dựng tiềm lực phát triển của dân tộc trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh... Với các thiết chế đó và nền tảng tinh thần riêng có, CNXH có khả năng vận động liên tục, tự bảo vệ các thành quả cách mạng của nhân dân, tạo tiền đề vững chắc cho sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: CNXH càng phát triển, càng đạt đến độ chín muồi thì các tiềm lực, nhất là tiềm lực vật chất kỹ thuật của dân tộc càng mạnh, đất nước càng có điều kiện bảo đảm cho sự phát triển thực sự bền vững.

Từ con đường mà Hồ Chí Minh đã chọn, trong tham luận gửi về hội thảo, PGS, TS, NGƯT Nguyễn Thế Thắng, Học viện Chính trị khu vực I, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, cho rằng: “Cán bộ, đảng viên cần biến khát vọng của Hồ Chí Minh, của Đảng ta về một nước Việt Nam giàu mạnh, phát triển, hùng cường, nhân dân tự do, hạnh phúc thành khát vọng, niềm tin, ý chí, quyết tâm chính trị lớn của toàn Đảng, toàn dân để sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống. Đó chính là vấn đề quyết định thành công của Đại hội XIII của Đảng trong thực tiễn. Như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: Thành công của Đại hội XIII không chỉ là việc thông qua nghị quyết hay bầu Ban Chấp hành Trung ương mà quan trọng hơn là đưa nghị quyết vào cuộc sống, biến nghị quyết thành hiện thực sinh động. Với tầm nhìn xa trông rộng, hướng tới tương lai của Đảng ta, khẳng định rõ toàn Đảng, toàn dân ta quyết tâm: Đổi mới, hội nhập và phát triển, phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, đồng lòng, kiên định niềm tin vào Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường mà Đảng và Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn”.

Hơn 40 bài tham luận của các nhà khoa học trình bày tại hội thảo và gửi về ban tổ chức đã tiếp tục khẳng định: Con đường cách mạng mà Hồ Chí Minh đã chọn là con đường phát triển bền vững đất nước, con đường đó không chỉ bảo đảm độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc mà còn đưa đất nước ta, nhân dân ta đến phồn vinh, hạnh phúc.

DUY THÀNH