Theo đó, Tổng cục Dự trữ Nhà nước yêu cầu cục trưởng các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực căn cứ chỉ tiêu kế hoạch mua thóc được giao, rà soát tích lượng kho thực tế hiện có, bảo đảm điều kiện nhập kho thóc dự trữ quốc gia theo quy định của Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia, trường hợp tích lượng kho thực tế không đủ, đề nghị có văn bản báo cáo Tổng cục để xem xét điều chỉnh cho phù hợp.

Tổng cục Dự trữ Nhà nước đề nghị các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực khẩn trương xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thóc trình Tổng cục phê duyệt.

Tổng cục Dự trữ Nhà nước cho biết, tiêu chuẩn kỹ thuật thóc nhập kho dự trữ quốc gia là thóc tẻ đổ rời, sản xuất trong nước, thu hoạch vụ Đông Xuân năm 2022, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng theo quy định Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia đối với thóc tẻ dự trữ quốc gia.

Để triển khai kế hoạch mua thóc dự trữ quốc gia năm 2022 theo kế hoạch, Tổng cục Dự trữ Nhà nước yêu cầu các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực xây dựng hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT) mua thóc bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu và Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia đối với thóc dự trữ quốc gia.

Tổng cục Dự trữ Nhà nước đề nghị các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực chủ động xây dựng phương án giá tối đa mua thóc đổ rời và xây dựng phương án giá mua thóc cụ thể gửi Tổng cục. Cụ thể, các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực tổ chức khảo sát, thu thập giá thóc đổ rời đáp ứng quy chuẩn, tiêu chuẩn, chủng loại thóc dự trữ quốc gia trên thị trường từ nhiều nguồn thông tin khác nhau.

Trên cơ sở tổng hợp, xây dựng phương án giá mua gửi Tổng cục Dự trữ Nhà nước để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về giá và pháp luật về dự trữ quốc gia.

Tổng cục Dự trữ Nhà nước cũng yêu cầu trong quá trình triển khai thực hiện mua thóc dự trữ quốc gia năm 2022, các Cục Dự trữ Nhà nước khu vực tăng cường kiểm tra, giám sát, thường xuyên nắm bắt diễn biến giá thóc trên địa bàn; trường hợp giá thị trường có biến động tăng hoặc giảm so với mức giá đơn vị đề xuất, yêu cầu các cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực báo cáo và đề nghị kịp thời bằng văn bản về Tổng cục Dự trữ Nhà nước để trình cấp có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh giá cho phù hợp.

TTXVN