leftcenterrightdel
Ảnh: baochinhphu.vn 

UBND tỉnh Bắc Kạn, phối hợp với UBND tỉnh Tuyên Quang tiếp thu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, chịu trách nhiệm toàn diện trong việc triển khai thực hiện dự án, đúng các quy định của pháp luật và bảo đảm hiệu quả đầu tư. Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn và Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang có Nghị quyết về việc bố trí vốn từ ngân sách địa phương cho dự án theo quy định của pháp luật trước khi triển khai thực hiện.

XUÂN THẮNG