Thông báo nêu rõ, theo quy định tại Nghị định số 52/2021/NĐ-CP thì ngày 30-7-2021 là thời hạn cuối cùng để người nộp thuế phải hoàn thành các thủ tục nộp đủ các khoản nợ về tiền thuế, tiền thuê đất và tiền chậm nộp phát sinh tương ứng (nếu có) liên quan đến Nghị định số 41/2020/NĐ-CP và gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được gia hạn nộp tiền thuế, tiền thuê đất phải nộp năm 2021 theo quy định tại Nghị định số 52/2021/NĐ-CP. 

Ngành thuế Hà Nội cũng khuyến cáo, với diễn biến phức tạp của tình hình dịch Covid-19 trước làn sóng thứ tư tại Việt Nam, thực hiện chỉ đạo của Chính Phủ, thành phố, Cục Thuế TP Hà Nội khuyến khích người nộp thuế gửi Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất đến cơ quan thuế bằng phương thức điện tử hoặc gửi qua bưu điện để phòng, tránh dịch Covid-19.

HƯƠNG GIANG