Đồng chí Dương Quang Chính, Chánh Thanh tra Kiểm toán Nhà nước cho biết, năm 2023, công tác thanh tra, kiểm tra đã có sự chuyển biến rõ rệt. Theo đó, đơn vị đã đưa ra những nhận xét, kiến nghị, đề nghị chấn chỉnh lại công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của các đơn vị được thanh tra trong công tác quản lý đơn vị, công tác xây dựng kế hoạch kiểm toán, soát xét chất lượng kiểm toán. Đồng thời, kiến nghị thủ trưởng đơn vị và trưởng đoàn kiểm toán nâng cao năng lực quản lý, chất lượng kiểm toán, chất lượng báo cáo kiểm toán; góp phần nâng cao chất lượng kiểm toán, hoàn thiện hồ sơ pháp lý.   

Song song với đó, qua công tác thanh tra, kiểm tra đã đã kịp thời biểu dương những mặt làm được, chỉ ra những tồn tại trong công tác quản lý điều hành cũng như trong hoạt động kiểm toán. Thông qua việc kiến nghị khắc phục tồn tại của các đơn vị và công chức đã nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, ý thức chấp hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn Kiểm toán nhà nước nói riêng, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ của công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán nhà nước nói chung. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm toán và chất lượng, hiệu quả các mặt công tác của Kiểm toán Nhà nước.

Bên cạnh đó, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo đúng quy định, Thanh tra Kiểm toán Nhà nước đã tham mưu xử lý kịp thời không để xảy ra tình trạng tồn đọng đơn thư. Ngoài ra, đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các công tác khác đơn vị đã tham mưu, giải quyết đảm bảo tiến độ, chất lượng theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: DOÃN THIỆN

Đồng chí Dương Quang Chính cho biết, căn cứ mục tiêu chung của ngành năm 2024, đơn vị đã xây dựng chương trình, nhiệm vụ công tác với một số trọng tâm. Cụ thể, về công tác tổ chức cán bộ, đào tạo bồi dưỡng, đơn vị sẽ tiếp tục xây dựng đội ngũ công chức Thanh tra Kiểm toán nhà nước có kỷ luật, kỷ cương, đạo đức, văn hóa liêm chính đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định của ngành. 

Đồng thời, tiếp tục tạo điều kiện cho công chức học tập nâng cao trình độ về chuyên môn, chính trị, ngoại ngữ, tin học, nghiên cứu khoa học, tham gia các đoàn kiểm toán; tiếp tục triển khai áp dụng các phần mềm quản lý theo quy định của Kiểm toán nhà nước. Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đơn vị sẽ tập trung giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo phát sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Kiểm toán nhà nước, thực hiện công tác xác minh tài sản, thu nhập năm 2024.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện công tác tham mưu giúp lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước thực hiện nhiệm vụ trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân; đôn đốc, tổ chức thực hiện nghiêm túc các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo, quyết định xử lý tố cáo, các văn bản chỉ đạo của Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Về các công tác khác, đơn vị sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Công điện của Tổng Kiểm toán Nhà nước và Quy chế làm việc của Kiểm toán nhà nước, Thanh tra Kiểm toán Nhà nước, hướng đến chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập ngành Kiểm toán nhà nước; tăng cường phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước trong công tác thanh tra, kiểm tra và các công tác khác. 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó tổng Kiểm toán nhà nước Doãn Anh Thơ ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Thanh tra Kiểm toán Nhà nước đã đạt được trên tất cả các mặt công tác trong năm qua. Nhấn mạnh đơn vị đã thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế, Phó tổng Kiểm toán Nhà nước đề nghị đơn vị chú trọng khắc phục trong thời gian tới.

Về định hướng hoạt động của đơn vị trong năm 2024, Phó tổng Kiểm toán Nhà nước cơ bản nhất trí với những nhiệm vụ, giải pháp mà đơn vị đã đề ra, đồng thời đề nghị đơn vị lưu ý thêm một số nội dung: 

Trước hết, trong công tác thanh tra, kiểm tra, đơn vị cần chú trọng đến cách thức thực hiện thanh tra để đảm bảo đạt hiệu quả cao nhất. Đồng thời, qua công tác thanh tra, kiểm tra, đơn vị cũng cần tham mưu, kiến nghị kịp thời liên quan đến hệ thống quy trình, thủ tục hành chính của Ngành những điểm cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp hơn với thực tiễn hoạt động của Kiểm toán Nhà nước trong bối cảnh hiện nay. 

Bên cạnh đó, đơn vị cần tập trung xây dựng Quy chế quản lý, sử dụng đường dây nóng của Kiểm toán Nhà nước đạt chất lượng, hiệu quả; trong đó cần lưu ý đến cách thức thu thập thông tin, bảo vệ bí mật thông tin… Đồng thời, phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc xây dựng một số văn bản quản lý mới để tham mưu Tổng Kiểm toán Nhà nước ký ban hành để triển khai thực hiện trong toàn ngành. Đặc biệt, đơn vị cần tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; chú trọng nâng cao đạo đức công vụ của đội ngũ công chức trong quá trình thực thi nhiệm vụ...

Tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Phó tổng Kiểm toán Nhà nước Doãn Anh Thơ, thay mặt đội ngũ công chức, viên chức Thanh tra Kiểm toán nhà nước, Chánh Thanh tra Kiểm toán Nhà nước Dương Quang Chính bày tỏ, đơn vị sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác năm 2024, hướng đến chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập ngành.

ANH VIỆT