Báo Quân đội nhân dân có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương (KTTƯ) về 5 năm thực hiện các nghị quyết của Đảng về phát triển KT-XH.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa.
 

Phóng viên (PV): Đồng chí đánh giá như thế nào về việc cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về phát triển KT-XH đã được đề ra tại Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2011-2020?

Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa: Năm 2020 là năm cuối của nhiệm kỳ 2016-2020 và Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2011-2020. Đây là thời gian có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về phát triển KT-XH mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2011-2020 đề ra. Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 bùng phát và lan rộng trên khắp toàn cầu khiến kinh tế thế giới biến động mạnh. Trong nước, bên cạnh tác động của dịch Covid-19, tình hình thiên tai, bão lũ... ảnh hưởng lớn đến đời sống KT-XH. Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cùng sự chung sức, đồng lòng, quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, nền kinh tế nước ta đã vượt qua khó khăn và đạt được thành tựu phát triển quan trọng. Nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng cao trong 5 năm qua, quy mô nền kinh tế ước đạt 340 tỷ USD, đứng thứ 4 trong khu vực Đông Nam Á; kinh tế vĩ mô ổn định vững chắc hơn. Nền kinh tế ngày càng hội nhập sâu rộng, vững chắc với khu vực và toàn cầu. Đáng lưu ý, vai trò khu vực kinh tế tư nhân và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài ngày càng quan trọng đối với phát triển kinh tế, trong khi khu vực kinh tế nhà nước đóng vai trò ổn định và dẫn dắt, thúc đẩy đầu tư của hai khu vực còn lại.

Thành tựu trên có phần đóng góp quan trọng của kết quả thực hiện các Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; cơ cấu lại, đổi mới doanh nghiệp nhà nước và phát triển kinh tế tư nhân cũng như các chủ trương khác của Đảng về KT-XH.

leftcenterrightdel
Hoạt động sản xuất tại Công ty Cổ phần Xuân Hòa Việt Nam. Ảnh: VŨ DUNG 

PV: Với vai trò của Ban KTTƯ trong việc tham mưu và xây dựng các nghị quyết về phát triển kinh tế trong 5 năm qua, theo đồng chí, những nghị quyết này mang lại thành quả gì đối với phát triển KT-XH của đất nước?

Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa: 5 năm (2016-2020), Ban KTTƯ được Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao chủ trì nhiều đề án trình Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trong đó tham mưu, ban hành 15 nghị quyết, kết luận của Đảng trong lĩnh vực KT-XH, chiếm tỷ lệ lớn trong tổng số nghị quyết, kết luận về KT-XH ban hành trong nhiệm kỳ khóa XII của Đảng. 

Có thể nói, các chủ trương, chính sách do Ban KTTƯ nghiên cứu, tham mưu, đề xuất là sự kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, thể hiện sự đột phá về tư duy và tầm nhìn, góp phần quan trọng cụ thể hóa Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, xây dựng và hoàn thiện dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, nhằm hiện thực hóa mục tiêu và khát vọng đưa nước ta đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Nhiều chủ trương, chính sách KT-XH ban hành trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng XII đã đi vào cuộc sống, phát huy tác dụng ngay, đóng góp vào thành tựu phát triển KT-XH trong 5 năm qua, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Cụ thể, như các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế; cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả các doanh nghiệp nhà nước... 

Nhiều chủ trương, chính sách mới gắn với xu thế của thời đại, tạo động lực mới phát triển đột phá cũng được Ban KTTƯ lần đầu tiên nghiên cứu, tham mưu Bộ Chính trị ban hành, chẳng hạn: Định hướng chính sách công nghiệp quốc gia; chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 

Bên cạnh đó, Ban KTTƯ còn chủ trì tham mưu nhiều nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị về phát triển KT-XH của các tỉnh, thành phố có vai trò, vị trí quan trọng, như: Đà Nẵng, Hải Phòng, Thanh Hóa, Cần Thơ, Thừa Thiên Huế, TP Buôn Ma Thuột nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh, tạo bước đột phá trong phát triển của các địa phương này, từ đó tạo động lực và sức lan tỏa phát triển cho cả vùng và cả nước thông qua các kết nối, liên kết vùng.  

PV: Thời gian tới chúng ta phải làm gì để tiếp tục đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống nhanh và hiệu quả, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa: Để các nghị quyết đi vào cuộc sống nhanh và hiệu quả, theo tôi có 3 vấn đề cần phải giải quyết. Thứ nhất, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các tổ chức đoàn thể xã hội tiếp tục phổ biến, tuyên truyền các nghị quyết của Đảng, đặc biệt quan tâm đổi mới hình thức, phương thức tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết theo hướng đa dạng, thiết thực, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Bên cạnh đó, phải thể chế hóa, luật pháp hóa kịp thời, đầy đủ, đồng bộ các quan điểm, chủ trương, giải pháp nêu tại các nghị quyết của Đảng về KT-XH. Cuối cùng, theo tôi, phải thường xuyên theo dõi, đánh giá, giám sát, kiểm tra để bảo đảm các nghị quyết của Đảng về KT-XH được thực hiện nghiêm túc. Tôi cho rằng, không có kiểm tra, giám sát thì không thể lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghị quyết có hiệu quả và không bảo đảm nghị quyết đi vào cuộc sống. Vì vậy, cần phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giám sát và phản biện thực hiện các nghị quyết.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

MINH MY (thực hiện)