Đại tướng Nguyễn Chí Thanh

QĐND - Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (1914-1967) là một trong những chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà hoạt động chính trị, quân sự xuất sắc của Đảng ta; người chỉ huy mưu lược, tài trí, dũng cảm, kiên quyết của LLVT nhân dân; người con ưu tú của dân tộc ta và là một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Luôn trung thành tuyệt đối với lý tưởng cách mạng, với Đảng, với nhân dân, đồng chí đã cống hiến cả cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; đem hết tài năng và nghị lực phấn đấu thực hiện thắng lợi đường lối, nhiệm vụ chính trị, quân sự của Đảng. Đồng chí có nhiều đóng góp to lớn trong xây dựng LLVT nhân dân, nhất là xây dựng quân đội lớn mạnh không ngừng; phát triển sáng tạo nghệ thuật quân sự của chiến tranh nhân dân; động viên mạnh mẽ tinh thần chiến đấu của quân và dân ta, góp phần đưa sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn.

Xuất thân từ một gia đình nông dân nghèo ở tỉnh Thừa Thiên-Huế, Nguyễn Vịnh (tên thật của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh) đã sớm giác ngộ và tham gia cách mạng. Được đồng bào, đồng chí yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ; được các đồng chí lãnh đạo, đặc biệt là Bác Hồ trực tiếp bồi dưỡng, rèn luyện, đồng chí đã sớm trưởng thành, vững vàng trên nhiều cương vị công tác, là một người cộng sản kiên trung, một lòng một dạ phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

 Đồng chí Nguyễn Chí Thanh đã có công lớn gây dựng lại phong trào cách mạng ở Thừa Thiên-Huế và chỉ đạo xoay chuyển tình thế, tạo ra các bước ngoặt cách mạng ở Bình - Trị - Thiên. Trên cương vị Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đã góp phần đặt nền móng xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nhấn mạnh việc xây dựng quân đội về chính trị là cơ sở cho xây dựng quân đội vững mạnh về mọi mặt; thường xuyên quan tâm đến vấn đề quan trọng hàng đầu của xây dựng quân đội là củng cố và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội. Cùng với chỉ đạo, xây dựng, củng cố và kiện toàn chế độ công tác đảng ủy trong quân đội, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đặc biệt quan tâm đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng trong quân đội. Cùng với Quân ủy Trung ương và Tổng cục Chính trị, đồng chí có đóng góp to lớn xây dựng nền nếp, định ra và thực hiện hiệu quả các nội dung, phương pháp tiến hành công tác đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT), phát huy nhân tố con người trong xây dựng LLVT, làm cho hoạt động CTĐ, CTCT thực sự trở thành “linh hồn, mạch sống của quân đội”.

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đã trực tiếp tạo dựng và thúc đẩy các phong trào thi đua, phất cao các ngọn cờ “Gió  Đại Phong” trong nông nghiệp, “Sóng Duyên Hải” trong công nghiệp và “Cờ ba nhất” trong quân đội, tạo khí thế yêu nước cách mạng, xây dựng tiềm lực về tinh thần và vật chất để miền Bắc trở thành hậu phương lớn của cả nước trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đảng và Quân ủy Trung ương tin tưởng giao nhiệm vụ, đồng chí đã trực tiếp vào chiến trường miền Nam, đảm nhiệm trọng trách Bí thư Trung ương Cục miền Nam, Chính ủy các LLVT nhân dân giải phóng miền Nam. Đồng chí luôn giương cao và khẳng định tư tưởng dám đánh, quyết đánh Mỹ và tin tưởng nhất định sẽ đánh thắng hoàn toàn giặc Mỹ xâm lược.

Là một vị tướng thao lược, tài ba, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh còn là nhà lãnh đạo mẫu mực về đạo đức, lối sống, tác phong, được cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tôn trọng, quý mến. Cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi và phong phú, cũng như những đóng góp xuất sắc của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và quân đội ta, nhất là việc quán triệt và triển khai thực hiện đường lối chính trị, quân sự của Đảng, thấm nhuần và vận dụng sáng tạo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh… là tài sản quý, cần tiếp tục được vận dụng sáng tạo vào thực tiễn xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN và xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam trong thời kỳ mới.

Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Đại tướng Nguyễn Chí Thanh là dịp để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ôn lại, khẳng định và tôn vinh những cống hiến lớn lao của đồng chí Nguyễn Chí Thanh đối với Đảng, dân tộc và Quân đội. Đây cũng là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, tư tưởng và đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, nhất là khi toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đang tập trung đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Học tập và noi gương Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, tệ quan liêu, tham nhũng, cục bộ, những thói hư tật xấu, để xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh. Toàn quân tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác chính trị - tư tưởng, tạo sự nhất trí cao đối với đường lối, quan điểm của Đảng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội trong mọi tình huống. Chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ quân đội, gắn với đổi mới phương pháp, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ quân đội, trước hết là cán bộ chính trị và cơ quan chính trị các cấp trong quân đội.

Mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ… hãy học tập và noi theo tấm gương đạo đức và phong cách của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, luôn học hỏi dân, tin dân, hiểu dân, phát huy sức mạnh của nhân dân; gắn lý luận với thực tiễn; nói đi đôi với làm; nêu cao "cần kiệm liêm chính, chí công vô tư", hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, đất nước…

Học tập, noi gương Đại tướng Nguyễn Chí Thanh,  cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng, hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội và dân quân tự vệ cả nước ra sức học tập, rèn luyện, phát huy phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong tình hình mới… Mỗi cơ quan, đơn vị quân đội phải là môi trường tiêu biểu về rèn luyện, trau dồi tác phong, đạo đức, lối sống, bồi dưỡng, giác ngộ mục tiêu lý tưởng cách mạng, để cán bộ, chiến sĩ luôn kiên định, vững vàng, "tận trung với nước, với Đảng, tận hiếu với dân", học tập và công tác tốt, nêu cao tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, cùng toàn Đảng, toàn dân xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

QĐND