Sau khi xem buổi diễn tập kỹ thuật, chiến thuật của các đơn vị đặc công, Bác đã có bài huấn thị. Nội dung bài huấn thị toát lên một chủ đề là “đặc biệt”. Những chữ “đặc biệt” trong bài nói chuyện của Người đã làm nổi bật đặc trưng cơ bản của Bộ đội Đặc công: “Đặc công tức là công tác đặc biệt, là vinh dự đặc biệt, cần phải có cố gắng đặc biệt.

Các chiến sĩ đặc công được tin tưởng đặc biệt.

Có thể nói, do chiến tranh du kích phát triển cao, đặc biệt cao. Chiến thuật du kích lấy ít đánh nhiều và đi không tiếng, về không tăm. Bây giờ các chú cũng thế, cũng phải lấy ít đánh nhiều, nhưng mà to hơn nữa, cao hơn nữa, lấy ít đánh nhiều, lấy ít thắng nhiều.

Vì vậy, điều thứ nhất là chiến sĩ đặc công đã đi đánh, đã đánh là tất thắng, như thế thì phải đặc biệt dũng cảm.

Cái gì cũng đặc biệt đối với đặc công. Chữ đặc biệt quán xuyến tất cả, từ lúc tập luyện cho đến lúc đi đánh, cũng như lúc về.

Mưu trí phải đặc biệt linh hoạt.

Kỹ thuật phải đặc biệt huấn luyện thành thục.

Lập trường chính trị phải đặc biệt vững chắc.

Ở đây Bác thấy một loạt chữ đặc biệt, đặc biệt tất cả.

Kỷ luật phải đặc biệt nghiêm minh.

Quyết tâm thắng địch, quyết tâm tiêu diệt địch cũng phải đặc biệt cao.

Đối với Đảng, phải đặc biệt trung thành. Đối với dân, phải đặc biệt thân ái.

Bất kỳ nhiệm vụ gì, bất kỳ nhiệm vụ đặc biệt nào cũng phải hoàn thành và hoàn thành cho tốt.

Đặc công có khi đi một mình, tức là tác chiến một mình; có khi hợp đồng với những binh chủng khác thì phải đặc biệt gắn bó.

Nội bộ phải đặc biệt đoàn kết.

Dân vận phải đặc biệt nhẫn nại, bởi vì đây là nhân dân chiến tranh, phải nhờ dân bao che, đùm bọc, giúp đỡ thì mới thành công. Muốn như thế, dân vận phải khôn khéo và nhẫn nại.

Bất kỳ khó khăn đặc biệt nào cũng phải vượt qua, cũng phải khắc phục cho kỳ được.

Nói tóm lại là công việc, công tác của các đồng chí cũng đặc biệt khó, nhưng cũng đặc biệt vẻ vang”.

Lời huấn thị của Bác hết sức sinh động, khoa học, thực tiễn như một bản cương lĩnh về tổ chức xây dựng, chiến đấu của Binh chủng Đặc công và bản chất của Bộ đội Đặc công; là kim chỉ nam cho mọi hành động của binh chủng. Cán bộ, chiến sĩ Binh chủng Đặc công luôn coi những lời huấn thị của Bác là mục tiêu phấn đấu để xây dựng đặc công thành một binh chủng chiến đấu đặc biệt tinh nhuệ, thiện chiến của Quân đội nhân dân Việt Nam, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiến đấu và công tác đặc biệt.

NGUYỄN THÀNH HỮU