Năm 2020 và những tháng đầu năm 2021, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” của Bộ Quốc phòng đã tham mưu với thủ trưởng Tổng cục Chính trị báo cáo thủ trưởng Bộ Quốc phòng hỗ trợ xây tặng hơn 200 “Nhà đồng đội” với số tiền hơn 16 tỷ đồng; các đơn vị quân đội xây tặng gần 400 “Nhà đồng đội” với số tiền hơn 23,4 tỷ đồng; phối hợp xây tặng 1.000 nhà “Đại đoàn kết” tặng hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở theo kế hoạch của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với số tiền 40 tỷ đồng; hỗ trợ vốn, giống, cây trồng vật nuôi, công cụ sản xuất tặng hộ nghèo, gia đình cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn... hơn 5 tỷ đồng.

Hoạt động của Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn quân góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh; tăng cường xây dựng mối quan hệ, đoàn kết quân dân, xây dựng “thế trận lòng dân vững chắc”.

MINH ĐĂNG