Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có Văn bản số 694/BGDĐT-KHTC gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các cơ sở giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp công lập về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 20-12-2022 của Chính phủ.

Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 20-12-2022 của Chính phủ về học phí của các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2022-2023 và ý kiến của một số địa phương, cơ sở giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính đề nghị các cơ sở giáo dục công lập thực hiện thu học phí năm học 2022-2023 theo đúng mức thu quy định tại Nghị quyết số 165/NQ-CP kể từ thời điểm bắt đầu năm học 2022-2023.

Các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập đã thực hiện việc tăng học phí theo lộ trình quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27-8-2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, cần điều chỉnh lại mức học phí theo đúng quy định của Chính phủ tại Nghị quyết số 165/NQ-CP và công bố công khai.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa: TTXVN 

Trường hợp đã thu học phí năm học 2022-2023 cao hơn mức thu học phí năm học 2021-2022 thì thực hiện hoàn trả phần chênh lệch cho sinh viên hoặc giảm trừ vào kỳ thu học phí tiếp theo. 

Đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập, trường hợp HĐND tỉnh đã ban hành mức thu học phí năm học 2022-2023 cao hơn mức thu học phí năm học 2021-2022 thì đề nghị địa phương chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện thu học phí đối với học sinh bằng mức thu học phí năm học 2021-2022, hoàn trả phần chênh lệch thu cao hơn cho học sinh hoặc giảm trừ vào kỳ thu học phí tiếp theo.

Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh bố trí ngân sách địa phương để đảm bảo phần chênh lệc tăng thêm so với số thu học phí năm học 2021-2022 cho các cơ sở giáo dục.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục rà soát việc cấp bù học phí theo mức học phí năm học 2021-2022. Cụ thể, đối với việc cấp bù học phí cho các cơ sở giáo dục công lập có người học là đối tượng thuộc diện được miễn, giảm học phí, trong trường hợp cơ sở giáo dục công lập đã được cấp bù học phí năm học 2022-2023 theo mức quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP thì phần chênh lệch sẽ giảm trừ trong lần giao dự toán tiếp theo hoặc hoàn trả lại ngân sách nhà nước.

Đối với việc cấp tiền miễn, giảm học phí cho người học là đối tượng được miễn, giảm học phí tại các cơ sở giáo dục tư thục, cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài và cơ sở giáo dục thuộc doanh nghiệp nhà nước, tổ chức kinh tế: Trong trường hợp người học đã được chi trả tiền miễn, giảm học phí năm học 2022-2023 theo mức quy định tại Nghị định số 81/2021/NĐ-CP thì phần chênh lệch sẽ giảm trừ vào kỳ tiếp theo.

NGỌC LÂM