Theo phân tích của tổ giáo viên công tác tại Tuyensinh247.com cấu trúc đề thi môn Sinh học là: Sinh học lớp 11: 4 câu; Sinh học lớp 12: 36 câu. Tỷ lệ này giống với đề minh họa đã được công bố. Mức điểm dễ đạt được khoảng 6 - 7 điểm. Đề phù hợp với mục tiêu thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Mã đề: 201

 

81.A

82.B

83.B

84.D

85.A

86.B

87.C

88.A

89.D

90.C

91.A

92.D

93.D

94.B

95.B

96.C

97.C

98.D

99.A

100.C

101.A

102.B

103.D

104.D

105.C

106.C

107.A

108.C

109.C

110.A

111.D

112.A

113.A

114.A

115.B

116.C

117.B

118.C

119.B

120.A

Mã đề: 202

 

81.B

82.A

83.D

84.D

85.D

86.A

87.C

88.D

89.A

90.C

91.A

92.A

93.A

94.B

95.A

96.D

97.A

98.D

99.B

100.B

101.B

102.A

103.C

104.C

105.D

106.C

107.B

108.B

109.C

110.B

111.B

112.D

113.C

114.D

115.B

116.C

117.D

118.B

119.D

120.C

Mã đề: 203

 

81.D

82.D

83.C

84.B

85.A

86.C

87.A

88.D

89.A

90.C

91.C

92.B

93.B

94.D

95.C

96.A

97.B

98.A

99.D

100.D

101.D

102.C

103.D

104.B

105.C

106.C

107.C

108.D

109.B

110.A

111.A

112.D

113.C

114.C

115.A

116.A

117.B

118.C

119.D

120.D

 

 

 

 

 

Mã đề: 204

 

81.A

82.A

83.D

84.C

85.C

86.B

87.A

88.B

89.A

90.C

91.D

92.D

93.B

94.C

95.D

96.C

97.B

98.C

99.B

100.B

101.B

102.C

103.B

104.C

105.D

106.D

107.D

108.C

109.C

110.C

111.D

112.B

113.B

114.C

115.D

116.C

117.D

118.B

119.D

120.B

Mã đề: 205

 

81.A

82.A

83.A

84.D

85.D

86.C

87.B

88.B

89.D

90.D

91.A

92.D

93.C

94.A

95.D

96.C

97.C

98.D

99.C

100.A

101.B

102.A

103.B

104.B

105.D

106.C

107.C

108.B

109.C

110.B

111.C

112.B

113.D

114.A

115.D

116.B

117.A

118.D

119.A

120.A

Mã đề: 206

 

81.B

82.D

83.A

84.A

85.B

86.C

87.C

88.D

89.B

90.B

91.D

92.A

93.A

94.C

95.B

96.D

97.C

98.A

99.B

100.A

101.C

102.D

103.A

104.A

105.C

106.C

107.D

108.A

109.A

110.A

111.D

112.C

113.C

114.D

115.C

116.C

117.B

118.B

119.D

120.D

Mã đề: 207

 

81.D

82.C

83.C

84.B

85.B

86.C

87.C

88.C

89.A

90.B

91.C

92.D

93.D

94.A

95.C

96.C

97.C

98.A

99.A

100.B

101.D

102.A

103.B

104.B

105.B

106.D

107.B

108.D

109.A

110.D

111.D

112.B

113.A

114.A

115.B

116.D

117.D

118.A

119.D

120.B

 

Mã đề: 208

 

81.B

82.A

83.B

84.A

85.C

86.A

87.B

88.D

89.B

90.D

91.B

92.B

93.C

94.C

95.C

96.A

97.B

98.B

99.D

100.A

101.B

102.D

103.D

104.A

105.A

106.D

107.A

108.C

109.D

110.B

111.D

112.D

113.D

114.A

115.A

116.B

117.C

118.C

119.A

120.A

Mã đề: 209

81.D

82.A

83.B

84.B

85.A

86.C

87.C

88.A

89.A

90.C

91.D

92.A

93.B

94.D

95.A

96.A

97.B

98.D

99.C

100.A

101.C

102.D

103.D

104.A

105.A

106.C

107.C

108.A

109.B

110.C

111.C

112.C

113.D

114.D

115.C

116.A

117.C

118.A

119.D

120.D

Mã đề: 210

 

81.D

82.B

83.D

84.D

85.B

86.B

87.D

88.A

89.C

90.B

91.A

92.C

93.B

94.C

95.B

96.B

97.C

98.C

99.A

100.B

101.C

102.A

103.C

104.C

105.A

106.C

107.A

108.A

109.B

110.A

111.A

112.A

113.B

114.B

115.A

116.C

117.C

118.A

119.A

120.B

Mã đề: 211

 

81.D

82.A

83.A

84.B

85.D

86.C

87.A

88.C

89.C

90.D

91.D

92.C

93.A

94.A

95.C

96.A

97.A

98.B

99.D

100.B

101.B

102.C

103.D

104.B

105.C

106.C

107.C

108.B

109.D

110.A

111.C

112.B

113.B

114.D

115.B

116.C

117.D

118.C

119.C

120.D

 

Mã đề: 212

 

81.C

82.C

83.B

84.A

85.A

86.D

87.D

88.A

89.D

90.C

91.D

92.D

93.D

94.A

95.D

96.C

97.D

98.A

99.C

100.A

101.A

102.A

103.C

104.B

105.D

106.C

107.A

108.B

109.B

110.A

111.D

112.C

113.C

114.A

115.D

116.C

117.D

118.A

119.C

120.C

Mã đề: 213

 

81.B

82.B

83.C

84.D

85.C

86.B

87.C

88.D

89.B

90.A

91.D

92.C

93.B

94.D

95.D

96.A

97.D

98.B

99.A

100.A

101.D

102.B

103.D

104.B

105.D

106.B

107.B

108.A

109.A

110.A

111.B

112.D

113.D

114.A

115.A

116.C

117.B

118.D

119.C

120.A

Mã đề: 214

 

81.C

82.A

83.D

84.D

85.B

86.D

87.D

88.A

89.D

90.C

91.C

92.B

93.B

94.A

95.B

96.C

97.A

98.D

99.A

100.B

101.C

102.B

103.A

104.B

105.B

106.B

107.A

108.C

109.C

110.C

111.D

112.A

113.C

114.D

115.D

116.B

117.C

118.D

119.D

120.B

Mã đề: 215

 

81.C

82.B

83.A

84.B

85.C

86.D

87.B

88.A

89.D

90.C

91.C

92.D

93.D

94.C

95.D

96.A

97.B

98.B

99.A

100.C

101.A

102.C

103.D

104.B

105.C

106.D

107.C

108.B

109.B

110.A

111.B

112.A

113.D

114.B

115.D

116.C

117.D

118.A

119.C

120.C

Mã đề: 216

 

81.C

82.D

83.A

84.C

85.D

86.C

87.A

88.C

89.B

90.A

91.B

92.C

93.D

94.D

95.D

96.B

97.A

98.B

99.B

100.A

101.D

102.A

103.D

104.B

105.D

106.B

107.D

108.A

109.C

110.B

111.D

112.D

113.C

114.B

115.B

116.A

117.B

118.B

119.C

120.A

Mã đề: 217

 

81.D

82.B

83.C

84.C

85.B

86.D

87.B

88.B

89.B

90.C

91.D

92.B

93.C

94.A

95.D

96.A

97.A

98.A

99.B

100.B

101.D

102.D

103.B

104.D

105.D

106.D

107.A

108.B

109.A

110.C

111.A

112.B

113.A

114.A

115.A

116.D

117.B

118.D

119.A

120.A

Mã đề: 218

 

81.A

82.D

83.B

84.B

85.C

86.A

87.B

88.A

89.D

90.D

91.D

92.B

93.C

94.D

95.D

96.D

97.B

98.C

99.B

100.D

101.B

102.B

103.C

104.A

105.D

106.D

107.B

108.C

109.B

110.D

111.C

112.D

113.C

114.C

115.C

116.B

117.D

118.C

119.C

120.C

Mã đề: 219

 

81.C

82.C

83.B

84.C

85.B

86.B

87.A

88.B

89.A

90.A

91.B

92.C

93.C

94.B

95.C

96.A

97.B

98.B

99.A

100.B

101.A

102.B

103.D

104.A

105.A

106.C

107.D

108.D

109.D

110.C

111.D

112.D

113.D

114.C

115.D

116.B

117.C

118.C

119.C

120.D

Mã đề: 220

 

81.A

82.B

83.A

84.A

85.D

86.C

87.B

88.D

89.C

90.B

91.C

92.A

93.B

94.C

95.A

96.B

97.C

98.B

99.C

100.A

101.D

102.D

103.B

104.D

105.A

106.C

107.B

108.B

109.D

110.C

111.C

112.C

113.B

114.A

115.A

116.B

117.C

118.D

119.A

120.B

Mã đề: 221

 

81.D

82.C

83.C

84.A

85.A

86.A

87.C

88.A

89.B

90.B

91.B

92.D

93.B

94.B

95.A

96.D

97.A

98.D

99.C

100.A

101.A

102.C

103.D

104.A

105.B

106.B

107.C

108.B

109.C

110.A

111.B

112.C

113.C

114.B

115.D

116.A

117.C

118.A

119.B

120.C

Mã đề: 222

 

81.C

82.C

83.C

84.B

85.C

86.D

87.D

88.B

89.D

90.A

91.C

92.C

93.D

94.A

95.D

96.C

97.A

98.C

99.B

100.C

101.D

102.B

103.C

104.B

105.A

106.B

107.A

108.B

109.D

110.C

111.A

112.D

113.B

114.B

115.A

116.D

117.A

118.B

119.A

120.A

Mã đề: 223

 

81.C

82.B

83.D

84.B

85.A

86.D

87.D

88.A

89.D

90.C

91.B

92.A

93.D

94.D

95.C

96.A

97.D

98.D

99.A

100.C

101.B

102.B

103.C

104.C

105.A

106.A

107.C

108.B

109.C

110.A

111.A

112.B

113.B

114.A

115.A

116.C

117.B

118.A

119.B

120.B

Mã đề: 224

 

81.A

82.B

83.A

84.A

85.D

86.B

87.C

88.C

89.C

90.D

91.A

92.C

93.C

94.D

95.B

96.C

97.B

98.B

99.A

100.D

101.B

102.D

103.A

104.D

105.B

106.A

107.D

108.C

109.D

110.A

111.C

112.B

113.A

114.C

115.C

116.B

117.B

118.A

119.A

120.C

 THANH HÀ

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Giáo dục Khoa học xem các tin, bài liên quan.