Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Yêu nước thì phải thi đua, thi đua tức là yêu nước”, những năm qua, Đảng ủy, Chỉ huy Viện Khoa học xã hội và Nhân văn quân sự luôn đẩy mạnh Phong trào Thi đua Quyết thắng trong các cấp ủy, tổ chức đảng và trong nghiên cứu khoa học ở Viện.

Phát huy truyền thống 25 năm xây dựng và trưởng thành, những năm qua Phong trào Thi đua Quyết thắng của Viện Khoa học xã hội và Nhân văn quân sự đã huy động được mọi tiềm năng của cán bộ, nhân viên, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trên giao. Đảng ủy Viện luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các ban cùng toàn thể cán bộ, nhân viên trong Viện tích cực tham gia các phong trào thi đua do Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Học viện Chính trị phát động, luôn gắn phong trào thi đua với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm là nghiên cứu khoa học; nhiệm vụ giáo dục và đào tạo và các nhiệm vụ khác được giao; xây dựng Viện vững mạnh toàn diện; xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh.

Đồng thời, thông qua việc thực hiện các phong trào thi đua để giáo dục, động viên mọi cán bộ, nhân viên nhận thức rõ chức năng, nhiệm vụ, xác định tốt trách nhiệm chính trị đối với nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, chủ động khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Các phong trào thi đua thường xuyên và đột kích đều được tổ chức một cách nghiêm túc, sơ kết thi đua, biểu dương, khen thưởng những cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và trên từng mặt công tác, vì vậy đã có tác dụng tốt trong động viên, phát huy trách nhiệm của mọi người trong xây dựng đơn vị và thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học.

leftcenterrightdel

Hội thảo đề cương chi tiết xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam tinh nhuệ về chính trị trong tình hình mới do Viện Khoa học xã hội  và Nhân văn quân sự chủ trì thực hiện. 

Học kỳ I, năm học 2023 - 2024, Viện đã tích cực, chủ động triển khai toàn diện, đồng bộ, chất lượng tốt nhiệm vụ khoa học quân sự; giáo dục, đào tạo và đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, lý luận của Viện và Học viện Chính trị. Viện đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, tiếp nhận và triển khai hoàn thành tốt 45 nhiệm vụ chuyên môn do Thủ trưởng cấp trên giao. Biên soạn 4 báo cáo chuyên đề phục vụ Ban Chỉ đạo 35/QUTW, Ban Chỉ đạo 35/ĐUHV và tham gia 2 lần trả lời phỏng vấn Chương trình Nhận diện sự thật của Trung tâm PT-THQĐ, đúng quy định, chất lượng tốt. Đẩy mạnh thực hiện đột phá về “Nâng cao chất lượng các đề tài nghiên cứu khoa học, tiếp tục mở rộng hợp tác nghiên cứu”. Năm 2023, Viện triển khai nghiên cứu và hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng tốt 28 đề tài các cấp. Trong đó, 2 đề tài Bộ; 1 đề tài cấp ngành TCCT; 16 đề tài cấp Học viện; 9 đề tài cấp Viện; 9 chuyên đề cá nhân; triển khai 1 đề tài Lịch sử quân sự, 1 Biên niên sự kiện cấp Viện và 9 Biên niên sự kiện cấp Ban năm 2023. Hoàn thành tốt kế hoạch đọc sách năm 2023 và duyệt thuyết minh đầu vào 14 đề tài cấp Học viện, 12 đề tài cấp Viện năm 2024. Mở rộng hợp tác nghiên cứu với Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương; Bộ tư lệnh Cảnh sát biển; Quân khu 1.

Hoạt động hội thảo, tọa đàm, biên soạn sách, viết bài đăng trên các báo, tạp chí trong và ngoài quân đội được Đảng ủy, chỉ huy Viện lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, chất lượng tốt. Tổ chức thành công 2 Hội thảo khoa học cấp Viện; 6 hội thảo, tọa đàm khoa học, sinh hoạt học thuật cấp Ban và Ban đề tài.

Hoạt động Thông tin Khoa học quân sự được lãnh đạo, chỉ đạo quản lý chặt chẽ, bảo đảm tốt việc tra cứu, truy cập tìm kiếm tài liệu trên mạng Internet, mạng MISTEN và phòng đọc. Tổ chức 6 buổi thông tin khoa học cấp Viện; công bố 69 bài viết trên các báo, tạp chí, hội thảo khoa học; thu thập trên 1.500 trang A4 bài viết của các thế lực thù địch, phục vụ Bộ phận chuyên sâu giúp Ban Chỉ đạo 35/Quân ủy Trung ương, Ban Chỉ đạo 35/Đảng ủy Học viện và cung cấp tài liệu cho cán bộ nghiên cứu viết bài đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đạt kết quả tốt. Học kỳ I, năm học 2023 - 2024, Viện đã đăng 934 bài đấu tranh (23 bài trên Website Học viện; 122 bài trên Blog nhanvanviet.com; 657 bài trên Blog chanlytienphong; 122 bài trên Fanpage nhanvanviet); 13 videoclip trên trang Youtube “Cođosaovang” và Fanpage nhanvanviet.

leftcenterrightdel
Hội thảo khoa học đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch về dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam do Viện Khoa học xã hội và Nhân văn quân sự và Phòng Khoa học Quân sự - Tổng cục Chính trị đồng chủ trì.

Đặc biệt, mọi hoạt động của các cấp ủy, tổ chức đảng và từng cán bộ, nhân viên luôn gắn chặt với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và Nghị quyết số 847-NQ/QUTW ngày 28-12-2021 của Quân ủy Trung ương về “Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và nêu cao tinh thần “tự soi, tự sửa”. Viện cũng thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt sâu sắc đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của Viện, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, đối với mọi cán bộ, nhân viên trong Viện. Chú trọng đến việc xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, chấp hành pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của quân đội, chấp hành điều lệnh, điều lệ, các quy định, xây môi trường văn hóa…

Có được những kết quả trên là nhờ có sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp của Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị; sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng ủy Viện và sự nỗ lực cố gắng của từng cán bộ, nhân viên trong toàn Viện đã phát huy tốt truyền thống “đi tắt, đón đầu”, tích cực chủ động, đoàn kết, sáng tạo, khắc phục khó khăn phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, từ đó tạo tiền đề, động lực mạnh mẽ cho năm học tiếp theo đạt được những thành tích cao hơn.

Trong thời gian tới, Viện Khoa học xã hội và Nhân văn quân sự tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của các cấp về giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học, trong đó có nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 - 2024 của Đảng ủy Học viện và của Viện. Với sự lãnh đạo sát đúng của Đảng ủy, chỉ huy Viện, các chi bộ và các Ban nghiên cứu cùng với sự nỗ lực cố gắng và quyết tâm cao nhất của từng cán bộ, nhân viên; phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo của tập thể Viện trong những năm qua, năm học 2023 - 2024 Viện Khoa học xã hội và Nhân văn quân sự sẽ quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong đó có nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và tham gia đấu tranh chống "diễn biến hòa bình" trên mặt trận tư tưởng, lý luận bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia các nhiệm vụ của Học viện và các nhiệm vụ đột xuất trên giao; phục vụ kịp thời sự lãnh đạo của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo của Học viện, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Đại tá LÊ NGỌC TÂN - - Viện Khoa học xã hội và Nhân văn quân sự

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.