Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại Điều 23 Thông tư số 143/2023/TT-BQP ngày 27-12-2023 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định xử lý kỷ luật trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Cụ thể như sau:

1. Lưu học sinh quân sự, lưu học sinh cơ yếu về nước chậm từ 15 ngày đến dưới 30 ngày so với thời gian quy định thì bị kỷ luật khiển trách.

2. Lưu học sinh quân sự, lưu học sinh cơ yếu về nước chậm từ 30 ngày đến dưới 90 ngày so với thời gian quy định thì bị kỷ luật cảnh cáo đến giáng cấp bậc quân hàm.

3. Lưu học sinh quân sự, lưu học sinh cơ yếu về nước chậm từ 90 ngày trở lên so với thời gian quy định thì bị kỷ luật tước quân hàm sĩ quan đến tước danh hiệu quân nhân, buộc thôi việc. 

QĐND

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Bạn đọc xem các tin, bài liên quan.