Thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW của Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Viện Đại học Mở Hà Nội tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo, mở rộng loại hình và chương trình đào tạo. Quy mô đào tạo của viện trong năm học 2015-2016 là 32.885 sinh viên, học viên với 7 bậc-loại hình đào tạo gồm: Thạc sĩ, đại học chính quy tập trung, đại học văn bằng 2 chính quy, đại học vừa làm vừa học, đại học liên thông vừa làm vừa học, đại học từ xa, cao đẳng chính quy. Ngoài ra, Viện còn thực hiện tốt công tác nghiên cứu khoa học với 2 đề tài cấp Nhà nước, 4 đề tài cấp bộ và 61 đề tài cấp viện. Đi đôi với việc chú trọng phát triển hạ tầng công nghệ phục vụ công tác đào tạo, viện đã tập trung hoàn thành việc xây dựng hệ thống giáo trình, học liệu điện tử của các ngành, chuyên ngành nhằm nâng cao chất lượng dạy học từ xa.

ANH THẢO