Ngoài ra, bộ trên cho biết, hiện Trung Quốc cũng đã có 280 triệu thuê bao internet cáp quang băng thông rộng, chiếm 82,7% tổng số thuê bao băng thông rộng cố định.

Theo kế hoạch, tới cuối năm 2018, Trung Quốc sẽ lắp đặt thêm 2 triệu trạm phát sóng 4G, và phần lớn trong số này sẽ được đặt tại những thành phố nhỏ và khu vực nông thôn. Kế hoạch này giúp người dân Trung Quốc nhanh chóng áp dụng khoa học vào sản xuất.

VINH NGUYÊN