Song, không ít sinh viên hiện nay vẫn có cách nhìn thiếu thiện cảm với các môn học này. Họ cho rằng những người học ngành kinh tế, kỹ thuật, khoa học chuyên biệt thì Chủ nghĩa Mác-Lênin là không liên quan và không cần thiết. Cũng chính vì cách nhìn ấy khiến nảy sinh tâm lý sợ học và học qua loa đối với các môn học này. Điều đó dẫn đến sự yếu kém trong vận dụng tri thức mà Chủ nghĩa Mác-Lênin mang lại trong thực tiễn.

Để khắc phục tình trạng trên, bên cạnh việc tiếp tục đổi mới phương pháp, nội dung giảng dạy các môn học của Chủ nghĩa Mác-Lênin, việc làm cần kíp là thay đổi động cơ, cách nhìn, tâm lý của các bạn sinh viên đối với những môn học này. Đối với các trường học khác nhau, ngành học khác nhau, người học cần xây dựng được thế giới quan, phương pháp luận sát với thực tiễn, đặc thù ngành học của mình; phải gắn kết được tri thức chuyên môn riêng với tri thức của Chủ nghĩa Mác-Lênin. Đây chính là điều kiện để những nguyên lý, phạm trù, quy luật bước vào thực tiễn một cách sống động nhất. Để từ đó, tri thức Triết học Mác-Lênin trở thành yêu cầu thực tiễn cần phải học tốt khi còn trên ghế nhà trường, cũng như áp dụng vào công việc một cách khoa học, độc lập, chủ động và sáng tạo.

Nhằm thay đổi cách nhìn của người học đối với môn học thì người dạy phải xác định đúng đối tượng được giảng dạy để có liên hệ sát thực tiễn; có phương pháp truyền tải kiến thức phù hợp, bảo đảm nguyên tắc: Biết, hiểu, vận dụng; làm cho các môn học của Chủ nghĩa Mác-Lênin thực sự đáp ứng yêu cầu thực tiễn mà người học cần phải thấm nhuần. Về phía nhà trường, cần tạo điều kiện, bồi dưỡng để đội ngũ giảng viên có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ giảng dạy cũng như bảo đảm cơ sở vật chất, hạ tầng cho quá trình dạy và học được diễn ra tốt nhất.

Sinh viên là nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước. Vì vậy, việc trang bị thế giới quan duy vật biện chứng, phương pháp luận khoa học và tư duy cách mạng cho đối tượng này là việc làm rất quan trọng. Vậy nên việc học tốt các môn học của Chủ nghĩa Mác-Lênin đã, đang và luôn là vấn đề để mỗi bạn sinh viên, đội ngũ giáo viên và các nhà trường quan tâm, coi trọng.

NAM VĂN