leftcenterrightdel
Thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu 1 tham quan mô hình, sáng kiến cải tiến kỹ thuật tại Trung đoàn 2, Sư đoàn 3 (tháng 3-2019). Ảnh: QUỐC HẢ

Để CVĐ có sức lan tỏa mạnh mẽ, thực sự đi vào cuộc sống của cán bộ, chiến sĩ, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 1 đã chủ động xây dựng kế hoạch, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thống nhất, chặt chẽ từ cơ quan đến đơn vị cơ sở, sát đặc thù, thực tiễn hoạt động. Cấp ủy, chỉ huy các cấp tập trung đi sâu khắc phục khâu yếu, mặt yếu, lấy kết quả thực hiện CVĐ là một trong những tiêu chí quan trọng đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, của tổ chức đảng, đảng viên, đoàn viên, hội viên và bình xét thi đua, khen thưởng hằng năm.

Trên cơ sở nội dung CVĐ, cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị các cấp đã tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện; đa dạng hóa nhiều hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, phong cách quân nhân; gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, hiệu lực quản lý, điều hành của người chỉ huy theo chức trách, nhiệm vụ được nâng cao. Cán bộ, đảng viên, chiến sĩ LLVT quân khu có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ; không quản ngại khó khăn, gian khổ, nguy hiểm. Công tác huấn luyện, SSCĐ được tăng cường; xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật có nhiều chuyển biến tiến bộ; cơ quan, đơn vị đoàn kết thống nhất; quan hệ đoàn kết quân-dân thêm gắn bó...

Thông qua các chương trình hành động, việc làm thiết thực trong 5 năm thực hiện CVĐ, trong LLVT quân khu đã xuất hiện nhiều phong trào hay, mô hình sáng tạo, hiệu quả, như: Xây dựng chi bộ “4 tốt, 3 không”; “Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, SSCĐ cao”, “Vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện rèn”; “Thanh niên Quân khu 1 nói không với ma túy”; phong trào “LLVT Quân khu 1 chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”... LLVT quân khu thực sự là lực lượng tin cậy, chỗ dựa vững chắc của cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, để tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả CVĐ, cần phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp thuộc LLVT quân khu trong tổ chức thực hiện CVĐ. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục; nâng cao nhận thức, xây dựng ý chí quyết tâm, động cơ, trách nhiệm đúng đắn cho mọi quân nhân. Luôn bám sát tình hình, nhiệm vụ được giao để có chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, đồng bộ, hiệu quả; xác định đúng khâu trọng tâm, đột phá, tạo chuyển biến tích cực tình hình cơ quan, đơn vị; tập trung thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD.

Tiếp tục chăm lo xây dựng tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu; đưa công tác này trở thành nền nếp hoạt động thường xuyên của tổ chức đảng và là một nội dung công tác kiểm tra, giám sát việc rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên theo yêu cầu của CVĐ. Gắn thực hiện CVĐ với đẩy mạnh học tập và làm theo Bác; triển khai thực hiện hiệu quả Phong trào Thi đua Quyết thắng và các phong trào, cuộc vận động của các cấp, các ngành, các địa phương trên địa bàn. Tăng cường phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, nhất là vai trò tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của cán bộ chủ trì, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện CVĐ. Đặc biệt, cần hướng CVĐ vào thực hiện thắng lợi các khâu đột phá ở các cấp; khắc phục triệt để khâu yếu, mặt yếu; nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính trong cơ quan, đơn vị.

Cùng với nâng cao hiệu quả công tác dân vận; tích cực tham gia phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đẩy mạnh hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội... LLVT quân khu tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình tiêu biểu, cách làm sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu của CVĐ và sự phát triển của tình hình thực tiễn. Thường xuyên làm tốt việc biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến, nhất là trong huấn luyện, SSCĐ, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc trong nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ. Cấp ủy, chỉ huy các cấp trong LLVT quân khu xác định, CVĐ không chỉ đáp ứng yêu cầu trước mắt, mà còn có ý nghĩa lâu dài, trực tiếp góp phần xây dựng LLVT quân khu cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; nâng cao sức mạnh tổng hợp, khả năng SSCĐ, thực sự là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Trung tướng DƯƠNG ĐÌNH THÔNG

Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1