Nhiều tổ chức đoàn trong tỉnh đóng góp hàng vạn lượt ý kiến tham gia xây dựng dự thảo văn kiện (DTVK) đại hội đảng cấp mình và cấp trên thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, mạn đàm trao đổi.

leftcenterrightdel
Tuổi trẻ tỉnh Hà Tĩnh đã và đang tiến hành nhiều hoạt động có ý nghĩa sâu sắc. Ảnh: doanthanhnien.vn

Các tổ chức đoàn tỉnh Hà Tĩnh và nhiều cấp bộ đoàn trong toàn quốc đã phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, góp phần nâng cao chất lượng DTVK đại hội đảng các cấp và DTVK Đại hội XIII của Đảng. Trong lịch sử phát triển, trưởng thành của Đảng ta, các cấp bộ đoàn đã sát cánh cùng các cơ quan, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, có trách nhiệm xây dựng DTVK đại hội đảng. Đó là một trong những cơ sở quan trọng để các kỳ đại hội đảng toàn quốc hoạch định đường lối, chủ trương sát đúng, lãnh đạo cách mạng, lãnh đạo đất nước vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, đạt những thành tựu quan trọng mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc.

Đóng góp tham gia xây dựng DTVK đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong các tổ chức đoàn, cũng từ đó tập hợp, phát huy trí tuệ của đội ngũ cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tham gia xây dựng tổ chức đoàn và đoàn tham gia xây dựng Đảng.

Cũng từ việc đóng góp xây dựng DTVK đại hội đảng các cấp của tổ chức đoàn, giúp các cấp ủy đảng nắm được xu hướng tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của ĐVTN; bổ sung những nội dung mới vào dự thảo văn kiện, xác định nội dung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức trẻ xây dựng cơ quan, đơn vị, xây dựng đất nước. Cán bộ đoàn, ĐVTN khi tham gia đóng góp xây dựng DTVK của các cấp bộ đảng vừa là quyền lợi, đồng thời để hiểu thêm về công việc của Đảng, từ đó xác định rõ động cơ, thái độ, trách nhiệm với tổ chức. Khi các đảng bộ quan tâm, tạo điều kiện để ĐVTN tham gia xây dựng chủ trương, biện pháp lãnh đạo sẽ bồi đắp cho ĐVTN niềm tin yêu với Đảng, với cấp ủy, chính quyền, tận tâm, tận lực cống hiến sức trẻ vì sự nghiệp cách mạng. Trân trọng sự quan tâm của tổ chức đảng, mỗi ĐVTN cần nghiên cứu sâu kỹ DTVK đại hội đảng các cấp, ý kiến tham gia đóng góp xây dựng DTVK đại hội cần bám sát nội dung gợi ý thảo luận và sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy.

Đội ngũ cán bộ đoàn, ĐVTN nước ta hiện nay được giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện trong môi trường có nhiều thuận lợi, có trình độ học vấn, hiểu biết sâu rộng về các lĩnh vực của đời sống xã hội. Bởi vậy, các cấp ủy đảng cần phát huy trí tuệ, sự hiểu biết, kiến thức của ĐVTN về những vấn đề liên quan trực tiếp đến công việc của cơ quan, đơn vị, địa phương để đóng góp xây dựng DTVK đại hội đảng các cấp và DTVK Đại hội XIII của Đảng.

Trong quá trình lãnh đạo, xây dựng và phát triển đất nước, Đảng ta luôn đề cao vai trò, vị trí của ĐVTN, xác định thanh niên là lực lượng xung kích cách mạng, là rường cột nước nhà. Đáp lại sự tin tưởng và kỳ vọng của Đảng, mỗi cán bộ, ĐVTN phải phát huy cao nhất tinh thần xung kích, năng động, sáng tạo xây dựng tổ chức đoàn và tham gia xây dựng Đảng vững mạnh.

MINH MẠNH