Trong năm qua, công cuộc đổi mới của Việt Nam chịu sự chi phối rất lớn từ những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình thế giới, khu vực; sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, phản động; tệ nạn tham nhũng, tiêu cực; thiên tai gây thiệt hại lớn về người và tài sản ở nhiều địa phương... Thế nhưng, vượt lên tất cả, kết quả phát triển KT-XH khẳng định và minh chứng rất rõ quyết tâm chính trị cao độ của Đảng, Chính phủ và nhân dân ta. Đó cũng là minh chứng khẳng định vị thế của Việt Nam đối với bạn bè quốc tế.

leftcenterrightdel

Phía tây trung tâm Thủ đô Hà Nội đang phát triển nhanh chóng. Ảnh: qdnd.vn

Để đạt được kết quả đó, tổ chức đảng các cấp, chính quyền, đoàn thể từ Trung ương tới địa phương đã huy động mọi nguồn lực phục vụ phát triển KT-XH; phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể nhân dân, các cơ quan thông tin báo chí tuyên truyền vận động nhân dân, tạo đồng thuận cao trong toàn xã hội. Cùng với đó, Đảng, Chính phủ thực hiện nhất quán nhiều chủ trương, giải pháp ổn định kinh tế vĩ mô; cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; phát triển doanh nghiệp tư nhân làm động lực nâng cao sức cạnh tranh và tính tự chủ của nền kinh tế... Kết quả phát triển KT-XH của đất nước những tháng đầu năm 2018, cũng như kết quả thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết của các ngành, các địa phương trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng càng góp phần củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Phấn đấu thực hiện đạt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, không cho phép chúng ta chủ quan, thỏa mãn dừng lại. Trong dịp kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, bài học vẹn nguyên giá trị luôn nhắc nhở chúng ta là ngay trong chiến thắng đã phải biết nhận rõ những khó khăn, thách thức để vững vàng, bản lĩnh chèo lái con thuyền cách mạng đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Theo tinh thần đó, tận dụng thời cơ, thuận lợi trong xu thế toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 phát triển mạnh mẽ, phát huy những kết quả thực hiện các chỉ tiêu KT-XH của đất nước thời gian qua, cần tiếp tục phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại trong thực hiện công cuộc phát triển. Để làm được điều đó, cần tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, xác định rõ chiến lược, sách lược bảo đảm sự phát triển hài hòa giữa các lĩnh vực, các địa phương. Cần kiên quyết thực hiện hiệu quả việc sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế, gắn với cải cách chế độ công vụ, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và đổi mới chính sách tiền lương; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 và 7, khóa XII. Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân nỗ lực phấn đấu hơn nữa để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững, bắt kịp với nhịp độ phát triển của các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới.

ĐĂNG HẰNG