Thực tiễn cho thấy, việc thực hiện QCDC ở cơ sở trong cả nước tiếp tục được hệ thống chính trị triển khai có nền nếp, hiệu quả. Các xã, phường, thị trấn tập trung công khai cho nhân dân biết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2019, các khoản đóng góp của nhân dân; các dự án, công trình đầu tư, phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư... Công tác cải cách hành chính được chính quyền các cấp triển khai tích cực, đặc biệt là hoạt động của bộ phận “một cửa”, “một cửa liên thông” ngày càng được cải thiện, một số tỉnh triển khai khá hiệu quả hệ thống họp trực tuyến ở cấp xã. Công tác đối thoại của cấp ủy, chính quyền với nhân dân; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được tăng cường. Dân chủ trong sinh hoạt Đảng, trong quản lý, điều hành của bộ máy Nhà nước các cấp được phát huy; bầu không khí dân chủ trong xã hội, trong sinh hoạt cộng đồng dân cư được mở rộng.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN

Tuy nhiên, thực hiện QCDC ở cơ sở, thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” tại một số địa phương, cơ quan, đơn vị còn biểu hiện hình thức, chưa thực chất, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Biểu hiện rõ là việc công khai các chế độ, chính sách liên quan đến nhân dân có lúc, có việc còn hạn chế; thủ tục hành chính tuy đã được cải cách nhưng vẫn còn gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và những vấn đề bức xúc của nhân dân ở một số địa phương chưa kịp thời, dứt điểm từ cơ sở. Đó là một trong những nguyên nhân tạo nên “điểm nóng”, gây khiếu kiện kéo dài, vượt cấp trong nhân dân, ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, cơ sở.

Để thực hiện QCDC hiệu quả, tạo sự đồng thuận thực chất trong nhân dân như mong muốn của các đại biểu tại hội nghị trên, cấp ủy, chính quyền các cấp phải tiếp tục nhất quán phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Đây không chỉ là phương châm hành động, khẩu hiệu dân vận, mà còn thể hiện sự sáng tạo của Đảng, Nhà nước trong phát huy dân chủ, thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, đặt trong tổng thể cơ chế "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ".

Đồng thuận thực chất thì phải phát huy tốt vai trò tuyên truyền, vận động của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương. Chú trọng phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử, như Quốc hội, HĐND; vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, các hội quần chúng và các mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư trong giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Chỉ khi tạo được dân chủ thực chất thì nhân dân có niềm tin với Đảng, đồng hành cùng Đảng, Nhà nước xây dựng đất nước ngày càng phát triển. Bên cạnh đó, chúng ta cũng phải kiên quyết đấu tranh với những hành động, việc làm gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc của các thế lực thù địch. Điều gì nhân dân phản ảnh đúng thì cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu các cấp phải lắng nghe, giải quyết dứt điểm. Ngược lại, những thông tin mang tính kích động, không đúng pháp luật phải kiên quyết xử lý để tạo sự đồng thuận thực chất, hiệu quả, giữ vững kỷ cương phép nước.

LÊ DUY THÀNH