Tại hội nghị lần này, BCH Trung ương đã thảo luận, xem xét, quyết định nhiều nội dung, công việc rất hệ trọng, liên quan đến “việc gốc” của Đảng; ảnh hưởng tới vận mệnh dân tộc và tiền đồ phát triển đất nước. BCH Trung ương cũng cho ý kiến về Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2019; xem xét, thi hành kỷ luật đảng đối với cán bộ có sai phạm và quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng khác.

Chuẩn bị nhân sự đại hội (NSĐH) theo quy định của Điều lệ Đảng là nhiệm vụ hết sức quan trọng, đòi hỏi phải tiến hành công phu, theo một quy trình chặt chẽ và có tiến độ phù hợp. Ngay sau khi thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng tại Hội nghị Trung ương (HNTƯ) 8, khóa XII, việc chuẩn bị các văn kiện đại hội và công tác NSĐH đã được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, bài bản. Trước HNTƯ 12 lần này, vào trung tuần tháng 4-2020, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì Hội nghị cán bộ toàn quốc và phát biểu một số ý kiến gợi mở, định hướng về công tác chuẩn bị NSĐH. Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Phú Trọng có bài viết “Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị NSĐH XIII của Đảng”, một lần nữa khẳng định công tác chuẩn bị nhân sự Ðại hội XIII của Ðảng là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

leftcenterrightdel
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Tại HNTƯ 12, các đại biểu đã đề cao trách nhiệm, thảo luận, đóng góp ý kiến về công tác NSĐH khóa XIII của Đảng, theo đúng tinh thần: “Các cơ quan, tổ chức có liên quan, trước hết là Bộ Chính trị, BCH Trung ương, phải dày công chuẩn bị, xác định đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, là nhiệm vụ then chốt của then chốt...”. Trên cơ sở tổng kết kinh nghiệm và bài học chuẩn bị nhân sự của các đại hội trước, nhất là tổng kết công tác nhân sự BCH Trung ương khóa XII, đồng thời căn cứ yêu cầu thực tiễn, tại Hội nghị lần thứ 12, Trung ương thảo luận, cho ý kiến, quyết định phương hướng công tác nhân sự BCH Trung ương khóa XIII, tạo cơ sở quan trọng để chuẩn bị nhân sự tham gia BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII và nhân sự lãnh đạo chủ chốt các cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026.

Việc xây dựng tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng và phân bổ đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng cũng được tiến hành thận trọng, bài bản. Trên cơ sở tổng kết việc phân bổ đại biểu dự Đại hội X, XI, XII của Đảng, các đại biểu dự HNTƯ 12 đã tập trung cho ý kiến về các nguyên tắc, tiêu chí để phân bổ đại biểu; việc dự kiến phân bổ số lượng cụ thể theo tờ trình của Bộ Chính trị nhằm đạt mục tiêu cao nhất là lựa chọn đúng, bầu được các đồng chí thật sự tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho đảng bộ dự Đại hội Đảng toàn quốc. Tại hội nghị này, các đồng chí Ủy viên Trung ương cũng đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng, tạo sự thống nhất cao về những vấn đề cốt yếu, có ý nghĩa quyết định thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Kết quả, thành công của HNTƯ 12 tạo cơ sở, tiền đề hết sức quan trọng để lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội XIII của Đảng, bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Cùng với chuẩn bị tốt văn kiện đại hội, công tác NSĐH đảng bộ các cấp, NSĐH khóa XIII của Đảng, nhân sự chủ chốt HĐND, Ủy ban nhân dân các cấp… cần được đặc biệt quan tâm với phương châm: Bảo đảm công khai, minh bạch, phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ; coi trọng làm tốt công tác nhân sự từ đại hội đảng bộ các cấp, góp phần chuẩn bị tốt nhân sự Ðại hội XIII của Ðảng.

Thành công của HNTƯ 12 tạo niềm tin mới, khí thế, động lực và quyết tâm mới trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, nhất là khi đất nước ta đang trong không khí hướng tới kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị trọng đại,... Hơn thế, không khí xã hội cũng hết sức lạc quan, tự tin khi Việt Nam được bạn bè quốc tế ca ngợi, đánh giá cao bởi thành công trong phòng, chống, kiểm soát dịch Covid-19... Tuy nhiên, các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị không được thỏa mãn dừng lại, bởi còn rất nhiều phần việc quan trọng, cấp thiết cần triển khai thực hiện đồng bộ, với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, trách nhiệm cao nhất.

Ngay sau hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân và đất nước; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tổ chức thực hiện thật tốt các nghị quyết, kết luận của HNTƯ 12 và các nghị quyết khác của Trung ương, của Quốc hội, Chính phủ; nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã đề ra.

Công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ chủ trì và cơ quan chức năng các cấp toàn quân trong năm 2020. Quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương, công tác chuẩn bị nhân sự được các cấp ủy, tổ chức đảng toàn quân thực hiện nghiêm túc, bảo đảm đúng nguyên tắc, điều lệ, quy chế, quy định của Đảng; coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; đã chủ động chuẩn bị trước một bước nhân sự BCH Trung ương, đại biểu Quốc hội, HĐND cấp tỉnh, huyện nhiệm kỳ 2021-2026... Trên cơ sở đó, toàn quân tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, kết luận của HNTƯ 12, làm tốt hơn nữa công tác chuẩn bị, tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, góp phần vào thành công Đại hội XIII của Đảng.

QĐND