Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Ảnh: TTXVN.
Tờ trình nêu rõ: Căn cứ Điều 73 Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; căn cứ Điều 44 Luật Tổ chức Quốc hội; căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương khóa XII số 02-NQ/TW ngày 8-7-2016 và Thông báo số 12-TB/TW ngày 11-7-2016 của Bộ Chính trị về việc giới thiệu nhân sự lãnh đạo các cơ quan Nhà nước để Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV; căn cứ Điều 30 Nội quy kỳ họp Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII đề nghị Quốc hội xem xét, quyết định số thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV là 18 người (như khóa trước), cụ thể như sau:

- Chủ tịch Quốc hội

- 4 Phó chủ tịch Quốc hội, trong đó:

1 Phó chủ tịch Quốc hội Thường trực giúp Chủ tịch Quốc hội lĩnh vực dân tộc, đối ngoại, văn hóa - xã hội;

1 Phó chủ tịch giúp Chủ tịch Quốc hội lĩnh vực kinh tế-tài chính, khoa học, môi trường;

1 Phó chủ tịch giúp Chủ tịch Quốc hội lĩnh vực pháp luật, tư pháp;

1 Phó chủ tịch giúp Chủ tịch Quốc hội lĩnh vực quốc phòng-an ninh.

- 13 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trong đó:

1 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Dân tộc;

1 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật;

1 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp;

1 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế;

1 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách;

1 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh;

1 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng;

1 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội;

1 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường;

1 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại;

1 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữ chức vụ Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội;

1 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữ chức vụ Trưởng ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

1 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữ chức vụ Trưởng ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Sau khi nghe Tờ trình, các đại biểu Quốc hội họp tại Đoàn bầu Trưởng đoàn, Phó trưởng đoàn; thảo luận về dự kiến số lượng Phó chủ tịch, số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII đã kiện toàn các chức danh lãnh đạo của Quốc hội, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân được bầu làm Chủ tịch Quốc hội. 4 Phó chủ tịch Quốc hội gồm các đồng chí: Tòng Thị Phóng, Đỗ Bá Tỵ, Phùng Quốc Hiển, Uông Chu Lưu.

* Ngày mai (21-7), Quốc hội sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về số Phó chủ tịch, số Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Sau đó, Chủ tịch Quốc hội khóa XIII Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII sẽ trình bày Tờ trình về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội.

NGUYỄN THẢO