Hội nghị được tổ chức trực tuyến ở 63 điểm cầu trên cả nước. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trưởng tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ (CTNB) Trung ương và đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương, Phó trưởng tiểu ban Thường trực Tiểu ban Bảo vệ CTNB Trung ương đồng chủ trì hội nghị.

leftcenterrightdel
Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu kết luận tại hội nghị. 

Tại hội nghị, các đại biểu cho nhiều ý kiến đóng góp vào dự thảo hướng dẫn, đặc biệt về các phần: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; giải thích từ ngữ; những vấn đề liên quan đến chế độ cũ; những vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia, vấn đề suy thoái về tư tưởng chính trị, hồ sơ, lý lịch, những yếu tố liên quan đến nước ngoài; vấn đề CTNB liên quan đến quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại...

Phát biểu kết luận, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh, bảo vệ CTNB là vấn đề hệ trọng, đòi hỏi sự chặt chẽ, cẩn trọng để bảo đảm vấn đề CTNB không chỉ cho Đảng mà còn là sinh mệnh chính trị của cán bộ, đảng viên; bảo vệ CTNB là bảo vệ đường lối, quan điểm, Cương lĩnh, pháp luật; bảo vệ sự đoàn kết nội bộ trong Đảng; sự trong sạch của đội ngũ cán bộ; bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước, ngăn chặn âm mưu chống phá của các thế lực thù địch. Bảo vệ CTNB là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị mà trước hết là cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu. Công tác bảo vệ CTNB phải chấp hành nghiêm quy định, Điều lệ Đảng, Hiến pháp, pháp luật... Theo đó, Tiểu ban Bảo vệ CTNB Trung ương là cơ quan tham mưu cho Đảng về những vấn đề bảo vệ CTNB đã nêu tại Chỉ thị số 39-CT/TW. Ban Tổ chức Trung ương có nhiệm vụ bảo vệ CTNB trong công tác cán bộ và tổ chức bộ máy.

Đối với Quy định 58, đồng chí Trương Thị Mai cho rằng, một số chương có những điểm hết sức quan trọng như Chương II liên quan đến tiêu chuẩn chính trị; Chương III về xem xét kết nạp người có vấn đề chính trị vào Đảng; Chương IV xem xét bố trí cán bộ, đảng viên có vấn đề chính trị và Chương V về thẩm quyền, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân. Vì vậy, cơ quan giúp việc là Cục Bảo vệ CTNB (Ban Tổ chức Trung ương) tiếp thu nghiêm túc, tối đa các ý kiến góp ý tại hội nghị và nghiên cứu sâu sắc hoàn thiện dự thảo Hướng dẫn thực hiện Quy định 58 theo nguyên tắc bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất, dễ thực hiện.

TTXVN