Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai làm việc với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai làm việc với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam