Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: “Những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2016-2020 và năm 2021 là công sức của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, của cả hệ thống chính trị, trong đó có được từ sự phối hợp hiệu quả giữa Ban cán sự đảng Chính phủ và Ban Dân vận Trung ương”.

Thủ tướng lưu ý, thời gian tới, tình hình trong nước khó khăn, thách thức nhiều hơn thuận lợi, cơ hội. Trong bối cảnh mới, công tác phối hợp giữa Ban cán sự đảng Chính phủ và Ban Dân vận Trung ương cần được nâng lên tầm cao mới, đặt ra những mục tiêu, yêu cầu, định hướng, giải pháp mới phù hợp với sự phát triển của đất nước, khẩn trương tổ chức triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Quốc hội đã đề ra trong giai đoạn 2021-2025.

leftcenterrightdel

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2026. 

Theo Thủ tướng, để thực hiện yêu cầu trên, hai bên cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Thực hiện tốt công tác tham mưu xây dựng và thể chế hóa kịp thời đường lối, chủ trương của Đảng về công tác dân vận; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa; tiếp tục thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Thủ tướng cho rằng, hai bên cần phối hợp, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, trước hết là thể chế phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện cho sản xuất, kinh doanh phục hồi và phát triển. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đặc biệt phát huy vai trò là trung tâm, là chủ thể của nhân dân trong phòng, chống dịch Covid-19 và tham gia phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội. Thủ tướng đề nghị tập trung xây dựng, hoàn thiện và thực thi quy định về đạo đức công vụ trong công tác dân vận, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu.

Phát huy tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao tính chuyên nghiệp trong thực thi công vụ; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, giám sát và khen thưởng, kỷ luật kịp thời. Nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, đối thoại với nhân dân; tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp, kéo dài...

Thủ tướng mong muốn thời gian tới, Ban cán sự đảng Chính phủ, Chính phủ, Ban Dân vận Trung ương, các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt những người trực tiếp làm công tác dân vận, tập trung hết trí tuệ, tâm sức của mình hoàn thành trọng trách mà Đảng và Nhà nước giao phó.

Công tác dân vận sẽ ngày càng thực sự đổi mới và đạt được nhiều thành tích mới, tiếp tục góp phần đưa sự nghiệp cách mạng của Đảng, nhân dân ta giành nhiều thắng lợi mới to lớn hơn, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài đã ký kết Chương trình phối hợp giữa Ban Cán sự đảng Chính phủ và Ban Dân vận Trung ương về công tác dân vận giai đoạn 2021-2026.

Tin, ảnh: TTXVN