Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Sau hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, hội nghị đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và phát biểu kết luận hội nghị.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. 

Dự hội nghị tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội (TP Hà Nội) có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng; cán bộ chủ chốt các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị-xã hội trong toàn hệ thống chính trị.

Đại biểu Quân đội dự tại điểm cầu Bộ Quốc phòng và Hội trường Diên Hồng có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến; Thượng tướng Vũ Hải Sản. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, nội dung các nghị quyết và kết luận được Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII thông qua là rất hệ trọng, tiếp tục cụ thể hóa những chủ trương lớn của Đảng được xác định trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên tiếp tục nghiên cứu kỹ hai bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên khai mạc và bế mạc Hội nghị Trung ương 6 để làm định hướng cho việc tiếp tục nghiên cứu, học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện các nội dung của Hội nghị Trung ương 6.

Đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu sau hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức đảng cần tiếp tục học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung Nghị quyết Trung ương 6 bằng nhiều hình thức phù hợp, giúp cho các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ, thấm nhuần nội dung các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 6. Việc học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung nghị quyết phải được tiến hành thường xuyên, toàn diện, xuyên suốt nhiệm kỳ. Kết hợp đồng thời với tuyên truyền mô hình, giới thiệu điển hình hay trong quá trình thực hiện; kịp thời phát hiện, phê bình những cá nhân, tập thể thực hiện chưa tốt và chú trọng đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đồng chí Võ Văn Thưởng lưu ý, các cấp ủy, tổ chức đảng cần quan tâm đổi mới mạnh mẽ công tác tổ chức thực hiện nghị quyết, kết luận của Trung ương bảo đảm khoa học, chặt chẽ, hiệu quả. Các đảng đoàn, ban cán sự đảng ở Trung ương khẩn trương nghiên cứu, cụ thể hóa nội dung các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 6, kế hoạch thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị thành chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể, có sự phân công, phân nhiệm, lộ trình thực hiện rõ ràng, khả thi, hiệu quả. Tăng cường tổ chức kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết, kết luận ở các cấp. Các ban tham mưu của Đảng nắm chắc và kịp thời thông tin, báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết ở các cấp theo từng quý, từng năm. Các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục nghiên cứu, quán triệt nghị quyết sâu sắc hơn, bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện đạt kết quả cao, hiệu quả thực sự; kịp thời giải quyết những vấn đề thực tiễn đang đặt ra, phù hợp với điều kiện của các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Thay mặt ban tổ chức hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư. Đồng chí đề nghị quá trình nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII cần bám sát chủ trương, quan điểm, nội dung của các nghị quyết, kết luận và kế hoạch thực hiện nghị quyết của Bộ Chính trị; chú trọng những nội dung cốt lõi, nội dung mới đã được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước nêu rõ. Các cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng kế hoạch thực hiện và chương trình hành động với tinh thần, phương châm 5 rõ: Rõ về nội dung nhiệm vụ, rõ về lực lượng tiến hành, rõ về thời gian thực hiện, rõ về trách nhiệm và rõ về hiệu quả triển khai thực hiện. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc học tập và triển khai thực hiện nghị quyết.

MINH MẠNH - PHẠM KIÊN