leftcenterrightdel
Các đại biểu dự hội nghị. 

Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy Quân khu và hơn 400 cán bộ chủ trì, cán bộ cao cấp của các cơ quan, đơn vị trong Quân khu.

Trong 1,5 ngày, các cán bộ tập trung nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết: Nghị quyết số 21-NQ/TW về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao…

Trên cơ sở quán triệt nắm vững nội dung cốt lõi, nội dung mới của các nghị quyết, từng cấp ủy, cán bộ vận dụng tốt vào chức trách, nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện trong đơn vị đến mọi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và quần chúng, tạo thống nhất cao nhận thức, tư tưởng và hành động trong thực hiện nghị quyết, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Tin, ảnh: NGUYỄN DUY HIỂN