Cùng với thảo luận, cho ý kiến đối với từng vấn đề, phát biểu kết luận buổi làm việc, bên cạnh biểu dương, chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Bắc Giang đã đạt được, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế mà tỉnh cần khắc phục, như: Chất lượng tăng trưởng kinh tế cải thiện còn chậm; sản xuất công nghiệp phụ thuộc nhiều vào khu vực FDI; chưa tự cân đối được chi thường xuyên; phát triển đô thị còn chậm; tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội còn tiềm ẩn phức tạp; đời sống một bộ phận người dân còn nhiều khó khăn, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa...

leftcenterrightdel
       Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bắc Giang.

Để phát huy tiềm năng, khắc phục hạn chế, thúc đẩy phát triển, Thủ tướng yêu cầu Bắc Giang phải lựa chọn vấn đề, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, gắn với kiểm tra; bám sát thực tiễn, tôn trọng thực tiễn để đưa ra giải pháp phù hợp, thích ứng với tình hình; tăng cường tính tự lực, tự cường, vươn lên từ nội lực, nhất là về con người, thiên nhiên và vị trí địa lý, không trông chờ, ỷ lại; tăng cường hơn nữa phân cấp, phân quyền, cải cách hành chính, đi đôi với phân bổ nguồn lực và kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh huy động nguồn lực, nhất là tăng cường hợp tác công tư, lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư, trên tinh thần hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân, doanh nghiệp; phải nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.

Trên cơ sở phân tích, Thủ tướng gợi mở một số vấn đề trọng tâm, cụ thể để Bắc Giang tiếp tục phát triển nhanh và bền vững.

Theo đó, Thủ tướng đề nghị tỉnh Bắc Giang tiếp tục triển khai hiệu quả việc phòng, chống dịch Covid-19, nhất là tiêm vaccine, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội; tiếp tục thực hiện 3 đột phá chiến lược, gồm: Đột phá về phát triển hạ tầng chiến lược, đột phá về xây dựng thể chế, hành chính và đột phá về đào tạo nguồn nhân lực; thực hiện thật tốt các quy hoạch đã được phê duyệt; đẩy mạnh thực hiện chương trình phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội.

Thủ tướng cũng đề nghị Bắc Giang phải tập trung phát triển xanh, phát triển bền vững; đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng; đổi mới khoa học, công nghệ, nâng cao năng suất lao động; thu hút đầu tư có chọn lọc, nâng cao hiệu quả đầu tư.

Tỉnh cần phát triển toàn diện các ngành kinh tế, trong đó công nghiệp là động lực chủ yếu, nông nghiệp làm nền tảng bảo đảm, dịch vụ làm điều kiện thúc đẩy. Bắc Giang thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, đồng thời phải bảo đảm điều kiện để không ngừng hỗ trợ cho bảo vệ và phục hồi môi trường sinh thái; chăm lo, triển khai hiệu quả công tác an sinh xã hội, bảo đảm phúc lợi xã hội; giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa...

Đối với các đề xuất, kiến nghị của tỉnh, trên cơ sở thảo luận, phân tích, Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng ý về mặt nguyên tắc. Trong đó một số vấn đề không chỉ của Bắc Giang mà là vấn đề chung toàn quốc và liên quan đến các tỉnh, thành phố trong khu vực. Thủ tướng giao các bộ, ngành phối hợp với Bắc Giang và các tỉnh, thành phố căn cứ chủ trương, chính sách, quy hoạch, định hướng phát triển, điều kiện thực tế và tính hiệu quả để giải quyết. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền thì tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

Tin, ảnh: TTXVN