Tại buổi làm việc, đồng chí Phan Đình Trạc đánh giá và ghi nhận những kết quả mà Ban cán sự đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đạt được trong thời gian vừa qua. Trong đó nổi bật là đã ban hành Nghị quyết chuyên đề của Ban cán sự đảng Bộ về công tác cán bộ để cụ thể hóa Nghị quyết số 26-NQ/TW; hoàn thành các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch số 10-KH/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW; hoàn thành danh mục vị trí việc làm của cơ quan Bộ, của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế; tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ gắn với phân cấp, phân quyền; việc đánh giá cán bộ có nhiều đổi mới…

leftcenterrightdel

Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Trưởng Đoàn kiểm tra phát biểu tại Hội nghị.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Trưởng Ban Nội chính Trung ương yêu cầu Ban cán sự đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, thiếu sót đã được Đoàn kiểm tra chỉ ra; quan tâm kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của Bộ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức; thường xuyên quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong ngành.

Ban cán sự đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục hoàn thành những nhiệm vụ theo Nghị quyết của Ban cán sự đảng thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW; chỉ đạo rà soát, đánh giá việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Nghị quyết số 26-NQ/TW theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ; tiếp tục nghiên cứu, có chính sách thu hút cán bộ trong các lĩnh vực đặc thù của Bộ như bảo tàng, du lịch, di sản, nghệ thuật, thể thao…, quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện các quy định mới được ban hành trong công tác cán bộ, nhất là các quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Theo dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, việc tổ chức thực hiện công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết 26-NQ/TW, ngày 19-5-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ của Ban cán sự đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong thời gian qua đạt nhiều kết quả tích cực; đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai các nhiệm vụ về công tác cán bộ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 26-NQ/TW liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Bộ.

Ban cán sự đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành các kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, các quy định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ… Ngoài ra, đã chỉ đạo ban hành, tham mưu ban hành gần 30 văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ để cụ thể hóa các quy định của Đảng và Nhà nước phù hợp với tình hình thực tế của Bộ, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch; nhất là các quy định về tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, viên chức; xét và thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành văn hóa; tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý của ngành…

Cùng với đó, đã ban hành hơn 20 quy chế, quy định về công tác tổ chức, cán bộ và các quy tắc ứng xử nghề nghiệp trong một số lĩnh vực của Bộ. Nhất là, đã ban hành Nghị quyết của Ban cán sự đảng về tiếp tục xây dựng đội ngũ công chức, viên chức Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới. Ban cán sự đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng đánh giá cán bộ, tuyển dụng công chức, viên chức; thực hiện chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài, tạo nguồn công chức, viên chức từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ; thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý; cơ chế ưu tiên xét tuyển đặc cách vào làm việc tại các cơ sở thể thao công lập…; góp phần kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ của Bộ, ngành theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Dự thảo Báo cáo cũng chỉ ra một số hạn chế, tồn tại để Ban cán sự đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sớm khắc phục trong thời gian tới.

TTXVN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.