Đề nghị tăng tổng số đại biểu hoạt động chuyên trách lên 19 đại biểu

Tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026. 

 

Theo đó, Chính phủ đề nghị trong nhiê%3ḅm kỳ 2021-2026, tổng số đại biểu hoạt động chuyên trách là 19 đại biểu; trong đó bố trí như sau: Lãnh đạo HĐND thành phố gồm 3 người (Chủ tịch và 2 Phó chủ tịch HĐND Thành phố); 4 Ban HĐND thành phố (mỗi Ban có 1 trưởng ban, 2 phó trưởng ban và 1 ủy viên hoạt động chuyên trách).  

Đối với HĐND quận, huyện, thị xã và HĐND xã, thị trấn: Thực hiện việc bố trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Theo đó, tại mỗi quận, huyện, thị xã có từ 5-6 đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách (gồm: Phó chủ tịch HĐND, trưởng, phó trưởng các Ban của HĐND cấp huyện là đại biểu hoạt động chuyên trách).

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, Chính phủ thống nhất với đề nghị của thành phố Hà Nội về việc tăng số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 như đã nêu ở trên. Bởi lẽ, nội dung đề nghị của thành phố Hà Nội không làm tăng số lượng đại biểu HĐND thành phố Hà Nội (theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương đã được sửa đổi, bổ sung năm 2019 là 95 đại biểu), mà chỉ tăng số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách, tăng một số chức danh lãnh đạo của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 – 2026.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh phiên họp. Ảnh: VPQH

Mặt khác, theo Bô%3ḅ trưởng Lê Vĩnh Tân, việc đề xuất tăng số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND thành phố Hà Nội chỉ thực hiện trong nhiệm kỳ 2021-2026 là để triển khai thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội. Sau khi kết thúc thực hiện thí điểm sẽ tiến hành tổng kết để đánh giá, rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương cho phù hợp.

Góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND thành phố

Theo Tờ trình trên, đối với HĐND thành phố, Chính phủ đề nghị bố trí tổng số 19 đại biểu hoạt động chuyên trách thì so với quy định của Luật, số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách tại HĐND thành phố Hà Nội tăng thêm 9 đại biểu (trong đó, tăng 1 Phó chủ tịch HĐND, 4 Phó trưởng ban và 4 Ủy viên hoạt động chuyên trách tại 4 Ban của HĐND).

Còn theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương đã được sửa đổi, bổ sung năm 2019 thì HĐND cấp tỉnh được bố trí tối đa là 10 đại biểu hoạt động chuyên trách và Luật không có quy định về Ủy viên hoạt động chuyên trách tại các Ban của HĐND cấp tỉnh.

Tại phiên thảo luâ%3ḅn, các đại biểu đều thống nhất cao với sự cần thiết bố trí tăng số lượng đại biểu hoạt đô%3ḅng chuyên trách của HĐND TP Hà Nô%3ḅi với những đề xuất cụ thể của Chính phủ nhằm phù hợp với vị thế, vai trò đặc biê%3ḅt quan trọng của Thủ đô, đáp ứng vai trò đảm đương khối lượng công viê%3ḅc ngày càng lớn của chính quyền TP Hà Nô%3ḅi. 

leftcenterrightdel
Phó chủ tịch Quốc hô%3ḅi Nguyễn Khắc Định điều hành nô%3ḅi dung phiên họp. Ảnh: VPQH 

Phân tích thêm, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng nêu rõ: Trong bối cảnh thành phố Hà Nội thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị theo Nghị quyết số 97/2019/QH14 và thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù theo Nghị quyết số 115/2020/QH14 của Quốc hội thì việc Chính phủ đề nghị bố trí tăng số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND thành phố Hà Nội là có cơ sở thực tiễn, phù hợp với vị thế, vai trò đặc biệt quan trọng của Thủ đô và yêu cầu đảm đương khối lượng công việc ngày càng tăng của chính quyền ở cấp thành phố. Kiến nghị này cũng bảo đảm tương quan với các địa phương khác cũng thực hiện tổ chức mô hình chính quyền đô thị (như thành phố Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh), đồng bộ với việc bố trí tăng số lượng cán bộ giữ chức danh lãnh đạo quản lý tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND thành phố.

Ngoài ra, theo Tờ trình của Chính phủ, số lượng đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách cần bổ sung không nhiều, việc bố trí tăng số lượng đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách không làm tăng biên chế vì sẽ được cân đối trong tổng số biên chế hành chính được giao của thành phố Hà Nội theo đúng chỉ đạo tại Nghị quyết số 18-NQ/TW của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 6 (khóa XII) và Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị. 

Ngoài ra, tại phiên thảo luâ%3ḅn, các đại biểu cũng đề nghị quan tâm đến chất lượng của đại biểu HĐND hoạt đô%3ḅng chuyên trách và làm rõ vị trí pháp lý, cơ chế hoạt đô%3ḅng của đại biểu hoạt đô%3ḅng chuyên trách, có phương hướng tăng cường hoạt đô%3ḅng của đại biểu HĐND ở cơ sở để vừa góp phần nâng cao chất lượng hoạt đô%3ḅng của HĐND, vừa góp phần đào tạo cán bô%3ḅ lâu dài...

THẢO NGUYỄN