Ban Bí thư nhận thấy, hơn 10 năm thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư khóa X, công tác CTĐ, hoạt động nhân đạo đạt nhiều kết quả quan trọng. Nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò của hội CTĐ, công tác nhân đạo có chuyển biến tích cực. Tổ chức bộ máy, cán bộ hội CTĐ các cấp thường xuyên được củng cố, kiện toàn. Hoạt động của hội CTĐ các cấp ngày càng phong phú, thiết thực, đóng góp tích cực, hiệu quả trong công tác nhân đạo, bảo đảm an sinh xã hội và hoạt động đối ngoại nhân dân.

leftcenterrightdel
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng. Ảnh: TTXVN 

Tuy nhiên, chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội CTĐ Việt Nam có mặt, có nơi chưa đáp ứng yêu cầu. Năng lực tham mưu chính sách, vận động nguồn lực hoạt động nhân đạo của một số tổ chức và cán bộ hội còn hạn chế. Cơ chế phối hợp giữa Hội CTĐ Việt Nam với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức liên quan trong công tác nhân đạo chưa được xây dựng. Một số cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền chưa quan tâm đúng mức công tác lãnh đạo, chỉ đạo và bố trí cán bộ làm công tác hội CTĐ.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 43-CT/TW, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội thực hiện tốt 4 nhóm nội dung, giải pháp quan trọng. Trong đó tập trung tuyên truyền, hướng dẫn, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội, các hội quần chúng, hội CTĐ các cấp và nhân dân về công tác nhân đạo. Quán triệt sâu sắc quan điểm phát triển kinh tế phải gắn liền với bảo đảm an sinh xã hội; kết quả công tác an sinh xã hội là thước đo văn minh, tiến bộ xã hội của địa phương, đất nước. Xác định công tác nhân đạo là bộ phận quan trọng trong công tác dân vận của Đảng; là nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và cả hệ thống chính trị.

Cùng với đó, cần tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Tiếp tục rà soát, xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về hoạt động CTĐ, công tác nhân đạo. Hoàn thiện cơ chế, chính sách, bố trí nguồn lực và điều kiện để Hội CTĐ Việt Nam thực hiện tốt vai trò nòng cốt, đầu mối kết nối, điều phối trong công tác CTĐ, hoạt động nhân đạo và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nhân đạo.

Đồng thời quan tâm hơn nữa đến việc củng cố, kiện toàn tổ chức hội từ Trung ương đến cơ sở; tập trung phát triển hội viên, tình nguyện viên, cộng tác viên CTĐ trong các cơ quan, trường học, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư... Phát huy vai trò các câu lạc bộ, tổ, đội xung kích, tình nguyện tham gia các hoạt động nhân đạo do Hội CTĐ Việt Nam phát động; mỗi hội viên, tình nguyện viên là hạt nhân tích cực, gương mẫu trong các phong trào thi đua, cuộc vận động...

NGUYỄN SÔNG TRÀ