Tại tuần làm việc này, Quốc hội sẽ thảo luận tại hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2018; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách Nhà nước những tháng đầu năm 2019; quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2017. Đây là những phiên làm việc nhận được sự quan tâm rất lớn từ cử tri và nhân dân cả nước, nên sẽ được phát thanh, truyền hình trực tiếp.

Cũng tại tuần làm việc này, Quốc hội sẽ thảo luận về các dự án: Luật Đầu tư công (sửa đổi); Luật Lực lượng dự bị động viên; Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Bộ luật Lao động (sửa đổi); Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ. Ngoài ra, Quốc hội sẽ thảo luận về việc phân bổ, sử dụng nguồn dự phòng Kế hoạch Đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) về áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể...

CHIẾN THẮNG