Tới dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Cùng dự có các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Trung ương Đảng.

Ôn lại truyền thống 90 năm xây dựng và phát triển của Văn phòng Trung ương Đảng và văn phòng cấp ủy, đồng chí Nguyễn Văn Nên cho biết, căn cứ yêu cầu tình hình cách mạng trong từng giai đoạn, cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ có sự thay đổi, bổ sung phù hợp, song, chức năng, nhiệm vụ cơ bản của Văn phòng Trung ương Đảng là tham mưu, giúp việc, phục vụ Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng. Văn phòng Trung ương Đảng và văn phòng cấp ủy đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, nắm và phản ánh trung thực, kịp thời tình hình đất nước với Trung ương Đảng và các cấp ủy; phối hợp, chủ trì tham mưu, đề xuất với Trung ương Đảng và các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết đúng đắn, kịp thời những vấn đề bức xúc của thực tiễn, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng trên các lĩnh vực: Kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Sự chủ động, thường xuyên tổ chức phối hợp công việc giữa Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã đóng góp quan trọng vào những thắng lợi vĩ đại của Đảng và nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại buổi kỷ niệm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, nguyên lãnh đạo Đảng và Văn phòng Trung ương Đảng, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Trung ương Đảng đã tham gia ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục khó khăn do thiên tai, lũ lụt.

TTXVN