Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cho biết: Hội nghị này rất quan trọng bởi đây là lần đầu tiên Đảng ta tổ chức hội nghị về công tác đối ngoại với quy mô toàn quốc. Hội nghị sẽ đánh giá toàn diện kết quả công tác đối ngoại thời gian qua, đánh giá đúng tình hình khu vực và thế giới, nhận thức sâu sắc hơn đường lối đối ngoại mà Đại hội XIII của Đảng đã xác định, từ đó, đề ra nội dung, nhiệm vụ, giải pháp công tác đối ngoại thời gian tới, trên cơ sở phát huy vai trò, trách nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, các ngành, các cấp trong công tác đối ngoại.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa: Vetnamplus.vn

Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh yêu cầu thực hiện đồng bộ, nâng cao chất lượng, hiệu quả cả 3 trụ cột đối ngoại, đó là: Đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng và quản lý thống nhất của Nhà nước; tích cực góp phần tạo dựng và gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước, nâng cao vị thế Việt Nam. “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối ngoại không chỉ là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trước hết là của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội, và cũng là trách nhiệm của mỗi người Việt Nam ở cả trong và ngoài nước; thể hiện cụ thể trong từng hoạt động, từ chính trị, kinh tế đến văn hóa, quốc phòng, an ninh của mỗi cơ quan, tổ chức, cá nhân; qua đó, để thế giới hiểu thêm về đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước Việt Nam; về đất nước, con người Việt Nam; và ủng hộ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Việt Nam”, đồng chí Võ Văn Thưởng nêu rõ.

PHƯƠNG LINH