Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến với 5 điểm cầu tại trụ sở Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Tạ Ngọc Tấn, Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Bùi Nhật Quang, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chủ trì hội thảo. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo một số cơ quan Trung ương, ban, ngành, đoàn thể, các chuyên gia, học giả chuyên ngành.

Hội thảo là dịp tiếp tục khẳng định những giá trị khoa học và cách mạng mang tầm thời đại của V.I.Lênin đối với cách mạng thế giới và Việt Nam; đồng thời nghiên cứu, tiếp tục bổ sung, vận dụng và phát triển sáng tạo di sản của V.I.Lênin vào thực tiễn của Việt Nam trong bối cảnh mới.

Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: V.I.Lênin là nhà tư tưởng vĩ đại, lãnh tụ thiên tài của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới, người kế tục xuất sắc sự nghiệp giải phóng con người của C.Mác, Ph.Ăng-ghen, người lãnh đạo thành công Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại, mở ra thời đại mới của nhân loại-thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội.

Với những cống hiến của V.I.Lênin, Chủ nghĩa Mác đã phát triển thành Chủ nghĩa Mác-Lênin, chủ nghĩa thể hiện trọn vẹn sự thống nhất giữa tính khoa học, tính cách mạng và tính nhân văn của những người đã sáng lập, bảo vệ và phát triển nó. Dưới sự lãnh đạo của V.I.Lênin, thắng lợi của Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga 1917 đã làm cho chủ nghĩa xã hội từ lý luận trở thành hiện thực, tạo ra một bước ngoặt căn bản trong lịch sử, mở ra một thời đại mới cho nhân loại-thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới...

Đối với Việt Nam, nội dung "Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa" của V.I.Lênin đã tạo ra bước ngoặt căn bản về chất trong sự phát triển nhận thức, tư tưởng và lập trường chính trị của Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh trong quá trình tìm đường cứu nước. Hướng đi đúng đắn của sự nghiệp giải phóng dân tộc đã được xác định, chấm dứt cuộc khủng hoảng lâu dài, sâu sắc về đường lối của cách mạng Việt Nam. Có thể khẳng định, từ lần đầu tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp "Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa" của V.I.Lênin, đến nay, lý luận của Lênin nói riêng, của chủ nghĩa Mác-Lênin nói chung luôn đồng hành, định hướng để dân tộc Việt Nam đạt được những thắng lợi vĩ đại trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, cách mạng xã hội chủ nghĩa, trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hội thảo đã góp phần quan trọng vào việc khẳng định quan điểm: Kiên định, vận dụng sáng tạo, bổ sung và phát triển Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng ta; xây dựng và hoàn thiện các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; đặc biệt là vào việc hoàn thiện Dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

TTXVN