Phóng viên (PV): Đồng chí đánh giá thế nào về nội dung Báo cáo của Ban chấp hành Trung ương khóa XI về các văn kiện Đại hội XII của Đảng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trình bày sáng nay?

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son: Tôi thấy rằng, Báo cáo của Ban chấp hành Trung ương khóa XI về các văn kiện Đại hội XII của Đảng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trình bày sáng nay là một báo cáo rất quan trọng. Báo cáo đã nêu rõ nhiều thành công, thách thức trong nhiệm kỳ XI và cũng đưa ra nhiều yêu cầu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới. Đặc biệt, Tổng Bí thư nhấn mạnh chúng ta tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng, để Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh. Trong đó, chúng ta cần đặc biệt thực hiện là 3 nội dung trọng tâm mà Nghị quyết Trung ương 4 đề ra.

Đồng chí Nguyễn Bắc Son trả lời phỏng vấn. 

Xây dựng Đảng luôn luôn là một nhiệm vụ rất quan trọng để bảo đảm cho Đảng ta luôn luôn trong sạch vững mạnh, đủ sức lãnh đạo toàn xã hội. Trong thời gian qua, Đảng ta đã thực hiện thành công nhiệm vụ này, luôn quan tâm đến việc xây dựng chỉnh đốn Đảng theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, chúng ta có các nghị quyết của nhiệm kỳ khóa XI, khẳng định việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ cấp bách. Chính vì thế, vấn đề này tiếp tục được nhấn mạnh trong Báo cáo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chúng tôi tin rằng, dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, chúng ta sẽ tiếp tục làm tốt hơn nữa, làm tốt nhất những gì khóa XI chưa làm được. Mục tiêu để xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của nhân dân.

PV: Cơ chế giám sát, kiểm soát quyền lực là vấn đề cực kỳ quan trọng nhằm bảo vệ sự trong sạch của Đảng. Đồng chí đánh giá thế nào về cơ chế này trong thời gian qua?

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son: Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật. Đương nhiên, Đảng cũng phải hoạt động theo Điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mục tiêu phấn đấu của Đảng là vì lợi ích của nhân dân và đặt dưới sự kiểm soát của Nhà nước, của nhân dân. Trong nội dung các báo cáo chính trị của Đảng đều nhấn mạnh vấn đề này. Như vậy, Đảng là tổ chức lãnh đạo đất nước, lãnh đạo xã hội. Nhưng ngược lại, Đảng cũng là tổ chức phục vụ lợi ích của nhân dân, vì nhân dân, mệnh lệnh của nhân dân là cao nhất. Nhân dân sẽ là người giám sát hoạt động của Đảng.

Có rất nhiều cơ chế để nhân dân có quyền giám sát hoạt động của Đảng với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Có thể nói, Đảng ta đưa ra khá đầy đủ các cơ chế để thực hiện vấn đề này, tuy còn có chỗ, có nơi làm chưa tốt. Tôi hy vọng sau Đại hội này, cơ chế giám sát này được thực hiện tốt hơn.

PV: Trước âm mưu, thủ đoạn các thế lực thù địch, phản động thông tin xuyên tạc, bịa đặt về Đảng ta, về Đại hội XII của Đảng và các đồng chí lãnh đạo cấp cao, có ý kiến cho rằng, bên cạnh việc phản bác những ý kiến đó, chúng ta phải công khai, minh bạch, kịp thời đưa ra thông tin chính thống nhằm đẩy lùi những loại thông tin như vậy. Ý kiến của đồng chí về việc này thế nào?

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son: Không chỉ ở kỳ Đại hội này, mà tất cả các kỳ đại hội và các hoạt động chính trị lớn của nước ta, bên cạnh việc hưởng ứng của nhân dân, của cả nước hướng về những ngày lễ, những ngày kỷ niệm lớn, chúng ta không tránh khỏi những hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Sự kiện Đại hội Đảng là một sự kiện rất quan trọng. Chính vì vậy, thời gian vừa qua, chúng ta đã chứng kiến một số hoạt động sai trái trên môi trường mạng internet cũng như trong đời sống xã hội, kích động chia rẽ nội bộ của chúng ta, góp phần thực hiện ý đồ phá hoại Đảng Cộng sản Việt Nam, phá hoại sự lãnh đạo của Đảng, chia rẽ lòng tin của nhân dân đối với Đảng.

Vừa qua, các cơ quan thông tấn báo chí của chúng ta đã kịp thời có những tiếng nói đanh thép để phản bác lại những luận điệu sai trái, góp phần tuyên truyền, động viên nhân dân cảnh giác, tạo sức đề kháng cho nhân dân chống lại các luận điệu sai trái đó.

Trước đây, chúng ta thấy rằng các thế lực thù địch đã đưa nội dung xuyên tạc lên các trang website xấu độc, những nội dung này cũng dẫn tới ảnh hưởng nhất định. Nhưng sau đó, chúng ta tuyên truyền bằng những bài báo, bản tin trên các phương tiện truyền thông đại chúng và chúng ta đã đập tan những ý đồ đó.

Hiện nay, những hoạt động chống phá đó đã chuyển sang các website khác, có thể có những phương thức mới. Nhưng tôi tin rằng, người dân sẽ nhận biết đúng, sai và không truy cập vào những trang này. Vì vậy, tôi đề nghị các cơ quan báo chí cần góp phần tuyên truyền mạnh mẽ hơn nữa, tuyên truyền các đường lối của Đảng, có những lập luận đấu tranh chống lại luận điệu sai trái của các thế lực thù địch.

Cùng với đó, các cơ quan Nhà nước của chúng ta phải thực hiện tốt quy chế cung cấp thông tin và quy chế người phát ngôn để chúng ta kịp thời thông tin một cách chính thống, nhanh nhất những thông tin của các cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội và hoạt động chính trị tại các địa phương. Qua đó góp phần kịp thời cung cấp thông tin chính thống để đẩy lùi các thông tin xuyên tạc, bịa đặt.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

NGUYÊN THẮNG – VIỆT CƯỜNG (thực hiện)