Trong số 1.510 đại biểu về dự Đại hội, đại biểu đương nhiên có 197 đồng chí là Ủy viên Trung ương chính thức và dự khuyết khóa XI; 1.300 đại biểu được bầu tại các đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương; 13 đại biểu chỉ định. Số đại biểu nữ là 194 đồng chí, đại biểu dân tộc thiểu số là 174 đồng chí, đại biểu là Anh hùng LLVT nhân dân và Anh hùng Lao động có 10 đồng chí.

Về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: 55 đại biểu là giáo sư, phó giáo sư, viện sĩ; 241 đại biểu có trình độ tiến sĩ; 511 đại biểu có trình độ thạc sĩ; 757 đại biểu có trình độ đại học. Về trình độ lý luận chính trị: 1.501 đại biểu có trình độ cử nhân, cao cấp lý luận chính trị. Về độ tuổi: Đại biểu từ 30 tuổi trở xuống có 2 đồng chí; từ 31-40 tuổi có 65 đồng chí; từ 41-50 tuổi có 384 đồng chí; từ 51-60 tuổi có 992 đồng chí; từ 61-70 tuổi có 64 đồng chí và trên 70 tuổi có 2 đồng chí.

Chủ đề Đại hội XII là: "Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội tại phiên họp trù bị ngày 20-1. (Nguồn: TTXVN)

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước; động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để đất nước phát triển nhanh, bền vững. Đại hội chính thức khai mạc hôm nay và diễn ra đến hết ngày 28-1-2016, có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và nhìn lại chặng đường 30 năm đổi mới đất nước; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong 5 năm tới. Đại hội XII của Đảng sẽ thảo luận và thông qua các văn kiện quan trọng: Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI); Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2011-2015) và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2016-2020); Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI; Báo cáo về tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XI và đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng (nếu có); Báo cáo việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đại hội bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ đại hội.

* Trước đó, ngày 20-1, Đại hội đã tiến hành phiên trù bị, thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội; thông qua Chương trình làm việc, Quy chế bầu cử tại Đại hội; thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội lần thứ XII của Đảng.

* Cũng trong sáng 20-1, trước giờ khai mạc phiên trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng và các đại biểu dự Đại hội XII của Đảng đã đặt hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh-người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, lãnh tụ vĩ đại của Đảng Cộng sản Việt Nam và dân tộc Việt Nam. Các đại biểu thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, người đã hiến dâng trọn đời mình vì độc lập của Tổ quốc, tự do, hạnh phúc của nhân dân, người đã đặt nền tảng tư tưởng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, đưa đất nước vững bước đi lên CNXH.

Tiếp đó, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội cùng các đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng; các đồng chí Trưởng đoàn... đã đặt hoa và dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

NGÔ THANH