Ngày 7-11-1917 đã nổ ra cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga, một sự kiện lịch sử làm rung chuyển thế giới, đánh dấu bước ngoặt vĩ đại trong tiến trình phát triển của lịch sử loài người.

105 năm qua, kể từ khi Cách mạng Tháng Mười Nga thành công, tình hình thế giới, khu vực, trong nước có nhiều biến chuyển, song những vấn đề ý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại to lớn của Cách mạng Tháng Mười Nga về con đường, mục tiêu cách mạng; xây dựng, tổ chức, đoàn kết các lực lượng cách mạng, liên minh giai cấp, xây dựng nhà nước kiểu mới, xây dựng lực lượng vũ trang, quyền tự quyết dân tộc, bảo vệ chính quyền cách mạng, về vai trò lãnh đạo của Đảng… vẫn giữ nguyên tính thời sự. Điều này, càng khẳng định giá trị trường tồn của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, được chứng minh qua những thắng lợi và thành tựu to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội (CNXH) ở Việt Nam hơn 9 thập kỷ qua.

leftcenterrightdel

Đại tá, PGS, TS Phạm Văn Sơn khẳng định Cách mạng Tháng Mười Nga mang giá trị vạch thời đại. 

Tại hội thảo, các ý kiến tham luận đã tập trung làm rõ, sâu sắc hơn ý nghĩa lý luận và thực tiễn, giá trị lịch sử và thời đại của Cách mạng Tháng Mười Nga về tính tất yếu, về bước ngoặt của CNXH từ lý luận trở thành hiện thực, về hiện thực hóa sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và liên minh công, nông, binh, về lựa chọn thời cơ, tình thế để giành chính quyền, về sử dụng bạo lực cách mạng và Đảng là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng. Trong đó, các ý kiến đều khẳng định Cách mạng Tháng Mười Nga nổ ra và giành thắng lợi là tất yếu lịch sử và mang giá trị vạch thời đại, đó là cuộc cách mạng triệt để nhất, nhân văn, cao đẹp nhất; bảo đảm sự thống nhất về lợi ích giữa giai cấp lãnh đạo cách mạng với đại đa số quần chúng nhân dân…

Bên cạnh đó, các bài viết và ý kiến tham luận đã đi sâu phân tích, luận giải Cách mạng Tháng Mười Nga mở con đường phát triển cho các dân tộc thuộc địa trên thế giới; mở ra thời đại quá độ từ CNTB lên CNXH và hình thành hệ thống XHCN trên thế giới. Cách mạng Tháng Mười Nga đã để lại nhiều kinh nghiệm có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn cho cách mạng Việt Nam về con đường, lý tưởng mục tiêu, bảo vệ độc lập, tự do, mang lại hạnh phúc cho nhân dân, đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, đế quốc và đi lên CNXH, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới.

Các bài viết cũng đã làm rõ các vấn đề mang tính lý luận và thực tiễn từ Cách mạng Tháng Mười Nga, làm cơ sở tiếp tục đấu tranh, phê phán các quan điểm tư tưởng sai trái, thù địch để bảo vệ Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng trong sự nghiệp đổi mới hiện nay.

Phát biểu kết luận hội thảo, Đại tá, PGS, TS Phạm Văn Sơn, Quyền Viện trưởng Viện Khoa học xã hội và Nhân văn quân sự khẳng định, hội thảo lần này có ý nghĩa thiết thực, là cơ sở để nghiên cứu, khẳng định sức sống mãnh liệt, giá trị trường tồn của Cách mạng Tháng Mười Nga đối với cách mạng thế giới, trong đó có cách mạng Việt Nam cũng như đối với sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN hiện nay. Trong thời gian tới, các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu của Viện Khoa học xã hội và Nhân văn quân sự sẽ vận dụng các nội dung, kết quả của hội thảo vào công tác nghiên cứu khoa học, giảng dạy đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tin, ảnh: PHƯƠNG LINH