Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị, tỉnh Sơn La cần bám sát, nghiên cứu kỹ các dự thảo báo cáo chính trị và báo cáo kinh tế-xã hội của Trung ương gửi cho các địa phương để xây dựng và hoàn thiện dự thảo văn kiện của tỉnh cho phù hợp. Bên cạnh đó, tỉnh cần đánh giá sâu sắc những kết quả cũng như các tồn tại của nhiệm kỳ vừa qua gắn với giai đoạn 30 năm phát triển để có được các bài học và định hướng trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình cũng đề nghị tỉnh cần đánh giá hết các tiềm năng, lợi thế so sánh của tỉnh với các địa phương trong vùng và cả nước để thấy rõ vị trí của mình, trên cơ sở đó xây dựng định hướng phát triển trong thời gian tới. Các chỉ tiêu đưa ra phải cụ thể và khả thi, hướng đến mục tiêu bảo đảm cho mọi người dân đều được tham gia vào quá trình phát triển và hưởng thụ xứng đáng với các thành tựu của địa phương.

HOÀNG LY