Sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân dẫn đến thắng lợi to lớn của đất nước trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng (2016 - 2020), trong đó năm 2020 được đánh giá là năm có kết quả toàn diện ấn tượng nhất, chỉ số niềm tin của người dân tăng lên cao nhất. Những thành tựu đạt được tạo tiềm năng, vị thế mới để đưa đất nước ta phát triển mạnh mẽ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng từng phát biểu: “Tôi đã nhiều lần nói rằng, với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể khẳng định: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Đại hội XIII của Đảng đã tổng kết những thắng lợi, thành công cũng như những hạn chế, khuyết điểm; chỉ rõ nguyên nhân, bài học kinh nghiệm rút ra từ nhiệm kỳ trước để thật sự thêm vững vàng bước vào thời kỳ mới. Đại hội XIII đã đề ra nhiều chủ trương, quyết sách lớn đúng đắn, sáng tạo, phù hợp; bầu chọn được ban lãnh đạo tiêu biểu, đủ đạo đức, tài năng, bản lĩnh chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam đi tới. Những việc làm trên được cán bộ, đảng viên và nhân dân chứng kiến, đồng tình, thống nhất cao, thật sự trở thành cơ sở quan trọng để củng cố, tăng cường niềm vui, niềm tin trong mối quan hệ hữu cơ, máu thịt lòng dân, ý Đảng.

Có một sự thật cần lưu ý là các thế lực thù địch, phản động, chống đối, cơ hội chính trị đã tìm mọi cách để phá hoại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ta, nhất là vấn đề đường lối và công tác nhân sự. Thành công của Đại hội đã làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn xấu độc trên, từ đó củng cố và làm tăng thêm niềm tin chúng ta đủ ý chí, quyết tâm, đủ sức làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá; không có gì ngăn cản được con thuyền cách mạng Việt Nam tiến lên phía trước, như khẳng định của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: “Không thế lực nào ngăn cản nổi dân tộc ta đi lên, lập nên những kỳ tích mới trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước”.

Niềm vui, niềm tin đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên và người dân phải thực hiện tốt trách nhiệm, tình cảm của mình với Đảng, Nhà nước và nhân dân, phải chung sức, đồng lòng đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào thực tiễn cuộc sống. Chúng ta mong muốn, chờ đợi sự kiên định, vững vàng của Đảng, sự tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược của Đảng. Đồng thời mỗi người cũng phải biến niềm vui, niềm tin, trách nhiệm và tình cảm mà Đại hội đem lại thành những suy nghĩ, việc làm thiết thực vì Đảng, vì đất nước, vì nhân dân. Đòi hỏi này yêu cầu chúng ta phải cùng đồng hành tham gia quán triệt đường lối, chủ trương, chính sách do Đại hội đề ra và thực hiện với chất lượng cao nhất. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của nhà nước và đồng tình, ủng hộ của cộng đồng, mỗi người cần tự giác phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình để góp phần vào nỗ lực chung.

Dưới ánh sáng nghị quyết Đại hội đảng lần thứ XIII, sức mạnh từ niềm vui, niềm tin và trách nhiệm, tình cảm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân mở ra con đường phát triển mạnh mẽ, hứa hẹn một tương lai tươi sáng đang đến với cách mạng Việt Nam.

PHƯƠNG MINH