Là những đại biểu tham dự Đại hội, chúng tôi đánh giá rất cao công tác chuẩn bị của Ban tổ chức, đã góp phần vào thành công của Đại hội. Tôi tin tưởng những nội dung mà các đại biểu thảo luận đã được đưa vào Nghị quyết, sớm đi vào cuộc sống bởi những vấn đề đặt ra trong Nghị quyết, các văn kiện là những vấn đề hết sức thiết thực với nhân dân hiện nay.

leftcenterrightdel
Đại biểu Hoàng Trung Dũng. 

“Tất cả những nội dung đã được bàn bạc rất kỹ lưỡng và chúng tôi nhận thấy quyết tâm chính trị rất cao là làm thế nào để đưa đất nước tiếp tục phát triển, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân”, đại biểu Hoàng Trung Dũng khẳng định.

Đại biểu Hoàng Trung Dũng cho biết, với những nội dung được Đại hội đặt ra, các đại biểu tỉnh Hà Tĩnh sẽ mang không khí dân chủ, phấn khởi từ Đại hội về triển khai ở địa phương mình và các nội dung được đại hội đưa ra sẽ triển khai phù hợp với tình hình từng địa bàn, đáp ứng yêu cầu đổi mới của nhân dân.

"Với những cách làm và việc làm của đồng chí Tổng Bí thư trong nhiệm kỳ qua, chúng tôi tin tưởng trong nhiệm kỳ mới, đất nước sẽ có nhiều khởi sắc, công tác phòng, chống tham nhũng sẽ được quan tâm đặc biệt. Từ việc phòng, chống tham nhũng sẽ củng cố niềm tin trong nhân dân và nhân dân sẽ đồng lòng cùng Đảng thực hiện hiệu quả Nghị quyết đề ra", đại biểu Hoàng Trung Dũng tin tưởng.

HÀ MẠNH