Tại các cuộc làm việc với Quân ủy Trung ương (QUTƯ), Bộ Quốc phòng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đánh giá: Trong bất luận hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sĩ Quân đội luôn kiên định, vững vàng, đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng (QS, QP), xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, nhất là những thời điểm nhạy cảm, phức tạp, không để bị động, bất ngờ.

Đây là điều rất quý, vì giữ được “trong ấm ngoài êm” trước bối cảnh cạnh tranh chiến lược diễn ra gay gắt như hiện nay, không phải quốc gia nào cũng làm được.

Tham mưu, thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

Đại hội XIII của Đảng xác định: “Củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó Quân đội nhân dân (QĐND) và Công an nhân dân là nòng cốt”; đồng thời, Đảng ta tiếp tục khẳng định: “Có kế sách ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa. Nỗ lực phấn đấu để ngăn ngừa xung đột, chiến tranh và giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế”.

Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, pháp luật của Nhà nước và sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, từ sau Đại hội XIII của Đảng đến nay, QUTƯ, Bộ Quốc phòng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của đất nước.

Trước hết, QUTƯ, Bộ Quốc phòng luôn làm tốt công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước hoạch định và thực hiện các chủ trương, chiến lược quan trọng về QS, QP. Nổi bật là: Tham mưu với Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TW về tổ chức QĐND Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 08-NQ/TW về đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng; Nghị quyết số 22-NQ/TW về phòng thủ dân sự; các kết luận về tăng cường tiềm lực quốc phòng kết hợp phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH). Xây dựng dự thảo Luật Phòng thủ dân sự (đã được Quốc hội thông qua); Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự...

leftcenterrightdel
Tiểu đoàn 24, Sư đoàn Phòng không 377, Quân chủng Phòng không - Không quân tham gia diễn tập bắn đạn thật năm 2022. Ảnh: XUÂN SANG/qdnd.vn

Không chỉ chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước xây dựng các chủ trương, chiến lược quan trọng về QS, QP trong tình hình mới bảo đảm sát thực, theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, QUTƯ, Bộ Quốc phòng còn chủ trì tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc (BVTQ) trong tình hình mới bảo đảm chặt chẽ, chất lượng; sơ kết 5 năm thực hiện Chiến lược quốc phòng, Chiến lược quân sự, Chiến lược BVTQ trên không gian mạng, Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; đề xuất các chủ trương, quan điểm BVTQ từ sớm, từ xa; các nội dung về quốc phòng gắn với phát triển KT-XH trong 6 nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển vùng trên cả nước... Việc tổng kết, sơ kết các chiến lược được triển khai thực hiện nghiêm túc, chất lượng, rút ra những bài học kinh nghiệm quý, là cơ sở để QUTƯ, Bộ Quốc phòng tiếp tục tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, định hướng lớn nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ QS, QP, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong thời gian tới.

Cùng với đó, Bộ Quốc phòng đã tham mưu, giúp Chính phủ, Hội đồng Quốc phòng và An ninh (QPAN) thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về quốc phòng; nhất là tham mưu ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, chính sách về quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD), kế hoạch phòng thủ đất nước, động viên quốc phòng và bảo đảm cho hoạt động quốc phòng, LLVT nhân dân; tuyên truyền, phổ biến đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng. Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về biên giới quốc gia; duy trì an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới, cửa khẩu, hải đảo, vùng biển và vùng trời Tổ quốc...

Trong xây dựng nền QPTD, Quân đội đã thực hiện tốt vai trò nòng cốt, bảo đảm xây dựng nền QPTD cả về tiềm lực, lực lượng và thế trận, gắn nền QPTD với nền an ninh nhân dân. Chăm lo xây dựng, phát huy mạnh mẽ, hiệu quả vai trò nền tảng của "thế trận lòng dân" đối với nhiệm vụ BVTQ. Công tác giáo dục QPAN có nhiều đổi mới, sáng tạo, đạt kết quả tốt. Nhận thức và trách nhiệm về nhiệm vụ QS, QP của hệ thống chính trị và toàn dân được nâng lên rõ rệt. Tiến hành điều chỉnh quy hoạch tổng thể thế bố trí quốc phòng phù hợp với quyết tâm BVTQ. Xây dựng phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ các cấp và phòng thủ dân sự bảo đảm tính cơ động, linh hoạt, liên hoàn, vững chắc, làm cho thực lực, tiềm lực và thế trận quốc phòng được tăng cường, sức mạnh BVTQ được nâng lên, góp phần giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ.

QUTƯ, Bộ Quốc phòng cũng phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương huy động, quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho quốc phòng. Chủ động phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo đảm an toàn các sự kiện trọng đại của Đảng, Nhà nước. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển KT-XH với QPAN và đối ngoại; điều chỉnh quy hoạch và xây dựng một số khu kinh tế-quốc phòng trên địa bàn chiến lược. Tập trung nguồn lực phát triển công nghiệp quốc phòng lưỡng dụng, hiện đại, đẩy mạnh nghiên cứu phát triển, sản xuất vũ khí, trang bị kỹ thuật, bước đầu đáp ứng nhu cầu hiện đại hóa Quân đội và lần đầu tiên tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022 thành công tốt đẹp.

Việc thực hiện chủ trương xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, trước mắt là tinh, gọn, mạnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nhất là Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 17-1-2022 của Bộ Chính trị, QUTƯ đã ban hành Nghị quyết số 230-NQ/QUTW với mục tiêu đến năm 2025, Quân đội được xây dựng cơ bản tinh, gọn, mạnh; tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu đến năm 2030 xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. 

Theo đó, QUTƯ, Bộ Quốc phòng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các mặt công tác xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; quyết liệt thực hiện việc điều chỉnh tổ chức, biên chế theo hướng tinh, gọn, mạnh, bảo đảm bài bản, chặt chẽ, bước đầu đạt được một số kết quả quan trọng. Xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, chất lượng tổng hợp ngày càng cao; lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng vững mạnh, rộng khắp. Điều chỉnh thế bố trí chiến lược lực lượng quân sự phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ phòng thủ đất nước và tác chiến. Rà soát, bổ sung hệ thống văn kiện tác chiến và tổ chức luyện tập, diễn tập sát thực tiễn. Chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu" có chuyển biến tiến bộ; đăng cai tổ chức và tham gia các hội thi, hội thao khu vực, quốc tế đạt nhiều thành tích cao; chính quy và kỷ luật Quân đội được củng cố ngày càng vững chắc. Hệ thống nhà trường Quân đội được quy hoạch xây dựng theo hướng hiện đại, tinh gọn, hoạt động hiệu quả, chính quy, mẫu mực theo mô hình nhà trường thông minh, tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; từng bước thực hiện hiệu quả phương châm “chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng SSCĐ của đơn vị”.

Trong nửa nhiệm kỳ qua, các mặt công tác: Hậu cần, kỹ thuật, tài chính, hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, khoa học-công nghệ quân sự... cũng đạt nhiều thành tựu quan trọng, trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ QS, QP, BVTQ.

Luôn chủ động, vững vàng vượt thử thách

Thành công nổi bật nhất về công tác QS, QP trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là Quân đội luôn chủ động nghiên cứu, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, tham mưu cho Đảng, Nhà nước những chủ trương, đối sách hợp lý trong xử lý các tình huống phức tạp, nhạy cảm liên quan đến QPAN. Qua đó, nước ta đã chủ động ngăn ngừa, đẩy lùi nguy cơ chiến tranh, xung đột, thực hiện tốt phương châm BVTQ từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Thực tế cho thấy, từ cuối năm 2020 đến nay, tình hình thế giới có nhiều biến động, diễn biến bất ngờ và khó đoán định, đặc biệt là đại dịch Covid-19 và cuộc xung đột quân sự Nga-Ukraine đã tác động rất lớn đến mọi quốc gia. Khu vực Đông Nam Á vẫn là trọng điểm cạnh tranh giữa các cường quốc. Biển Đông tiềm ẩn nhiều bất trắc. Ở trong nước, bên cạnh những thành tựu quan trọng cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức do những tác động không tránh khỏi của tình hình thế giới; các thế lực thù địch, phản động không ngừng chống phá với những âm mưu, thủ đoạn ngày càng thâm độc, gay gắt...

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, QUTƯ, Bộ Quốc phòng đã chủ động chỉ đạo toàn quân tăng cường công tác nghiên cứu, dự báo, nắm chắc tình hình mọi mặt liên quan, có tác động đến công tác QS, QP và an ninh, BVTQ. Từ đó, Quân đội kịp thời làm tốt công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước phương án, đối sách xử trí phù hợp, hiệu quả, giữ vững được thế chủ động chiến lược, không để bị động, bất ngờ, nhất là trong những vấn đề, tình huống phức tạp, nhạy cảm; đồng thời duy trì nghiêm chế độ SSCĐ, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng; chuẩn bị đầy đủ các phương án, kế hoạch, lực lượng, vũ khí, trang bị, phương tiện, xử trí có hiệu quả tình huống tác chiến và ứng phó hiệu quả với các thách thức an ninh phi truyền thống; xứng đáng là chỗ dựa tin cậy, vững chắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Dù tình hình thế giới, khu vực và Biển Đông có những lúc rất căng thẳng, phức tạp, cạnh tranh giữa các nước lớn gay gắt, gia tăng lôi kéo lực lượng...; song Quân đội đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan, tham mưu cho Đảng, Nhà nước xử lý phù hợp, hiệu quả, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống (nhất là trước những vấn đề nảy sinh từ xung đột quân sự Nga-Ukraine và các diễn biến phức tạp trên Biển Đông...).

Cùng với đó, Quân đội luôn chủ động tham mưu và thực hiện các biện pháp bảo đảm không để xảy ra xung đột vũ trang; tích cực tham gia hoạt động đối ngoại quốc phòng đa phương, song phương và gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, giúp nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục hậu quả động đất... Qua đó củng cố lòng tin, nâng cao vị thế, uy tín của đất nước và QĐND Việt Nam; bảo đảm chủ động ngăn ngừa, đẩy lùi nguy cơ chiến tranh, xung đột, thực hiện tốt phương châm BVTQ từ sớm, từ xa. Thành tựu này đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Đây là điều rất quý, vì giữ được “trong ấm ngoài êm” trước bối cảnh cạnh tranh chiến lược diễn ra gay gắt như hiện nay, không phải quốc gia nào cũng làm được.

Đặc biệt, đại dịch Covid-19 từ đầu năm 2021 đã tác động sâu sắc, tiêu cực đến mọi lĩnh vực trên toàn thế giới, khiến nhiều cường quốc cũng rơi vào khủng hoảng. Ở nước ta, mặc dù Đảng, Nhà nước, toàn dân và toàn quân đã chung sức, đồng lòng, nỗ lực phòng, chống dịch với nhiều giải pháp hiệu quả, được bạn bè quốc tế đánh giá cao nhưng đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ tư đã gây thiệt hại nặng nề về KT-XH, sức khỏe và tính mạng của nhân dân, tác động trực tiếp đến thực hiện nhiệm vụ QS, QP.

Trong bối cảnh đó, QUTƯ, Bộ Quốc phòng và toàn quân đã đoàn kết, giữ vững và phát huy truyền thống tốt đẹp của Quân đội; chủ động khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, vừa thực hiện tốt chức năng tham mưu, vừa là lực lượng nòng cốt, xung kích đi đầu trong phòng, chống đại dịch.

Trong lúc dịch Covid-19 gây ra nhiều khó khăn, nguy hiểm nhất, Quân đội đã xung kích tham gia nhiều nhiệm vụ, từ kiểm soát, ngăn chặn trên biên giới; điều phối, tiếp nhận, cách ly y tế tập trung; xây dựng bệnh viện dã chiến; vận chuyển, xét nghiệm, tiêm vaccine đến cả công tác hậu sự cho người dân, bảo đảm đời sống, an sinh xã hội, hỗ trợ nhân dân vùng dịch thu hoạch, vận chuyển nông sản... được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng, đánh giá cao.

Tinh thần chủ động, sẵn sàng ứng phó của Quân đội cũng thể hiện rất rõ trong những lần xảy ra thiên tai, sự cố nghiêm trọng. Các đơn vị Quân đội luôn làm nòng cốt, xung kích trong công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả... Vì thế, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khen ngợi: Quân đội của chúng ta ngày càng nâng cao uy tín, vị thế và danh dự; thực sự là Quân đội anh hùng của nhân dân Việt Nam anh hùng, là Bộ đội Cụ Hồ, được nhân dân rất tin yêu, kính trọng.

(còn nữa)

NHÓM PHÓNG VIÊN BÁO QĐND