Bồi đắp niềm tin của xã hội

Phóng viên (PV):Xin đồng chí cho biết những vấn đề tâm đắc sau khi nghiên cứu Chỉ thị này của Thủ tướng?

Nhà báo Hồ Quang Lợi: Chỉ thị 12 của Thủ tướng được ban hành trong bối cảnh đất nước ta, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, cũng đang phải đối mặt với những thách thức lớn và những yếu tố phức tạp tác động trực tiếp đến nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Đó là cạnh tranh chiến lược gay gắt giữa các nước lớn, tình hình Biển Đông đang diễn biến phức tạp, những vấn đề an ninh phi truyền thống mới nảy sinh liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, cuộc đấu tranh tư tưởng - văn hóa, chiến tranh thông tin đang diễn ra quyết liệt trong thời đại truyền thông kỹ thuật số.

Chỉ thị này góp phần để toàn xã hội, cả hệ thống chính trị và đặc biệt là những người làm công tác báo chí, truyền thông nhận thức rõ ràng hơn, sâu sắc hơn nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc - một nhiệm vụ chiến lược, trọng yếu, thường xuyên, liên tục  của toàn Đảng, toàn dân ta. Đó thật sự là nhiệm vụ có tính sống còn đối với đất nước ta từ trước đến nay và mãi mãi về sau.

Tôi nhận thấy Chỉ thị này được ban hành rất kịp thời, đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi của tình hình mới hiện nay. Chỉ thị có tầm bao quát toàn diện, nội dung sâu sắc, trong đó xác định những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, chỉ rõ trách nhiệm của các bộ, các cấp, ngành, địa phương đối với nhiệm vụ tuyên truyền bảo vệ Tổ quốc và đặc biệt là nhấn mạnh vai trò hết sức quan trọng của báo chí và truyền thông.

leftcenterrightdel
Nhà báo Hồ Quang Lợi, Phó chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Quân đội nhân dân Điện tử.

Một điểm nữa thật sâu sắc, khi nghiên cứu Chỉ thị này của Thủ tướng càng thấy rõ báo chí và truyền thông thực sự là sức mạnh, nguồn lực. Báo chí truyền thông có trách nhiệm tạo sự đồng thuận xã hội để chúng ta thống nhất cao về tư tưởng, nhận thức và hành động trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc.

Chúng ta càng thấy rõ hơn trách nhiệm của báo chí trong việc bồi đắp niềm tin  xã hội. Niềm tin xã hội ở đây là niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng đối với đất nước và xã hội, niềm tin vào quân đội, vào sức mạnh tổng hợp của đất nước trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; niềm tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của đất nước ta; niềm tin vào các quyết sách, đường lối, chủ trương mà Đại hội Đảng XIII đã xác định, trong đó có những vấn đề mới, rất quan trọng liên quan đến bảo vệ Tổ quốc.

PV: Chỉ thị của Thủ tướng nêu rõ: Các Báo Nhân Dân, Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam là cơ quan chủ lực, có nhiệm vụ xây dựng các hình thức tuyên truyền chuyên sâu về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc như chuyên trang, chuyên mục, tuyến bài tuyên truyền trọng điểm, đồng chí đánh giá thế nào về vai trò của các cơ quan báo chí chủ lực, đặc biệt là Báo Quân đội nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ này?

Nhà báo Hồ Quang Lợi: Đây là những cơ quan báo chí quan trọng hàng đầu của đất nước, tạo luồng chủ lưu trên mặt trận thông tin, luôn bám sát chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và thực hiện đúng những quyết sách, chủ trương đó, được thể hiện ở tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Trong các cơ quan báo chí này, Báo Quân đội nhân dân là tờ báo có truyền thống vẻ vang và có thế mạnh trong tuyên truyền bảo vệ Tổ quốc. Tôi thấy trong những năm vừa qua, Báo Quân đội nhân dân rất chú trọng chất lượng của các chuyên mục, chuyên trang, tuyến bài liên quan trực tiếp đến vấn đề bảo vệ Tổ quốc.

Tình hình mới hiện nay đặt ra cho những người làm Báo Quân đội nhân dân có trách nhiệm nặng nề hơn, không ngừng đổi mới, cải tiến, nâng cao chất lượng các ấn phẩm, nhất là các ấn phẩm liên quan trực tiếp nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Chúng ta phải kịp thời, sắc sảo hơn nữa trong đấu tranh chống lại âm mưu đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với đất nước và xã hội, xóa bỏ sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối và toàn diện của Đảng đối với quân đội và lực lượng vũ trang, vạch trần mưu toan đòi phi chính trị hóa quân đội. Đây là nhiệm vụ mà Báo Quân đội nhân dân và các cơ quan báo chí hàng đầu của chúng ta phải tăng cường hơn nữa các tuyến bài, chuyên trang, chuyên mục có sức đấu tranh mạnh mẽ hơn, có sức thuyết phục hơn nữa để góp phần tích cực và hiệu quả nhất trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

leftcenterrightdel
 Nhà báo Hồ Quang Lợi.

PV: Ông đánh giá thế nào về các chuyên mục “Chống diễn biến hòa bình” và “Phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa” của Báo Quân đội nhân dân?

Nhà báo Hồ Quang Lợi: Trong những năm vừa qua, Báo Quân đội nhân dân đã kiên trì xây dựng và tổ chức hiệu quả chuyên mục “Chống diễn biến hòa bình” và “Phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa”. Đây là hai chuyên mục “có sức nặng” trên Báo Quân đội nhân dân. Tôi mong muốn trong thời gian tới Báo tiếp tục đổi mới, cải tiến mạnh mẽ hơn nữa, tăng cường tính thuyết phục để hai chuyên mục quan trọng này càng có thêm sức mạnh và uy lực trên truyền thông.

Hiện nay đang có những thế lực âm mưu xóa bỏ những thành quả Cách mạng, làm lu mờ chiến thắng của chúng ta trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, giải phóng dân tộc. Vạch trần những âm mưu đánh tráo giá trị tinh vi và xảo quyệt là nhiệm vụ của báo chí cách mạng. Thời gian qua, Báo Quân đội nhân dân đã có những bài viết tốt, có sức đấu tranh mạnh mẽ. Cuộc đấu tranh này còn diễn biến phức tạp, quyết liệt trong thời gian tới.

Tôi cho rằng, cần tập trung xây dựng đội ngũ những người viết ở những chuyên mục này có bản lĩnh vững vàng, có chiều sâu tư duy, có tầm nhìn rộng, nắm bắt kịp thời những vấn đề mới nảy sinh, có văn phong và bút pháp tốt để có những bài viết sâu sắc, có sức thuyết phục, làm sáng tỏ và bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, chân lý, lẽ phải, giá trị tốt đẹp của nhân dân, quân đội và dân tộc ta; góp phần xây dựng một đất nước Việt Nam phát triển nhanh và bền vững; khơi dậy khát vọng về xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh và nhân dân hạnh phúc. Trên cơ sở đó, tăng cường sức mạnh tổng hợp của đất nước để bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Vừa qua, Báo Quân đội nhân dân đã phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức, phát động Giải báo chí về đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tôi thấy đây là cuộc thi rất có ý nghĩa, góp phần vào cuộc đấu tranh chung trên mặt trận văn hóa - tư tưởng nhưng đồng thời cũng đóng góp rất trực tiếp vào nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Đây là nhiệm vụ trọng yếu và trực tiếp của quân đội và của Báo.

leftcenterrightdel
Phóng viên Báo Quân đội nhân dân tác nghiệp tại Army Games 2020. 

Báo chí góp phần định hướng dư luận, đẩy lùi thông tin xấu, độc

PV: Thủ tướng có nêu vấn đề chủ động cung cấp thông tin, nhằm định hướng dư luận, đẩy lùi thông tin xấu, độc. Theo đồng chí, cần làm gì để thực hiện tốt vấn đề này?

Nhà báo Hồ Quang Lợi: Thông tin chính xác là sức mạnh của báo chí. Báo chí chỉ thực sự có sức mạnh khi được tiếp cận và lan tỏa những thông tin kịp thời, chính xác và tin cậy. Việc tiếp cận những thông tin đó là một đòi hỏi lớn của báo chí. Hệ thống chính trị, từ các ban, bộ, ngành tới các địa phương đều có trách nhiệm cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho báo chí. Tôi nghĩ, các vấn đề liên quan đến xây dựng quân đội, xây dựng thế trận quốc phòng, chính sách quốc phòng, đối ngoại hòa bình… là những vấn đề cốt yếu trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc nên báo chí càng phải được cung cấp những thông tin đúng đắn, cần thiết và tin cậy nhất. Có như vậy, báo chí mới có điều kiện để khai thác, sử dụng phát huy những thông tin tích cực để phục vụ cho nhiệm vụ hết sức quan trọng này. Cùng với đó, báo chí phải đổi mới mạnh mẽ hơn nữa. Chúng ta phải sử dụng một cách hiệu quả các phương tiện truyền thông hiện đại, các nền tảng công nghệ trong thời đại truyền thông kỹ thuật số để nâng cao được sức mạnh của báo chí trong việc truyền tải thông tin tích cực ra xã hội.

leftcenterrightdel
 Phóng viên Báo Quân đội nhân dân Điện tử tác nghiệp tại vùng lũ. 

PV: Hội Nhà báo sẽ làm gì để thực hiện tốt chủ trương, Chỉ thị của Thủ tướng?

Nhà báo Hồ Quang Lợi: Hội Nhà báo Việt Nam có trách nhiệm cùng với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường phối hợp để chỉ đạo quản lý báo chí thực hiện các nhiệm vụ chung của đất nước, trong đó có nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Hội sẽ tổ chức quán triệt Chỉ thị 12 của Thủ tướng cùng với việc học tập quán triệt thực hiện Chỉ thị 43 của Ban Bí thư về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới.

Cách đây gần 5 năm, Hội Nhà báo Việt Nam đã ban hành 10 điều quy định nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam; tiếp đó ban hành Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam. Đây là những văn bản quan trọng, kết hợp với Luật Báo chí để tạo thành hành lang pháp lý, tạo thành những chuẩn mực để đội ngũ làm báo tác nghiệp một cách đúng đắn, theo phương châm khách quan, công tâm, tôn trọng sự thật, bảo vệ công lý và lẽ phải, vì lợi ích của đất nước, của nhân dân. Hội vừa kịp thời và kiên quyết bảo vệ các nhà báo hoạt động đúng pháp luật, tôn vinh các nhà báo có tinh thần cống hiến và có đóng góp xuất sắc cho đất nước, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các sai phạm trong hoạt động báo chí. Trách nhiệm của Hội Nhà báo Việt Nam là góp phần xây dựng một nền báo chí cách mạng Việt Nam giàu tính chiến đấu, tính nhân văn, chuyên nghiệp và hiện đại. Để làm được điều đó, cần tiếp tục các biện pháp xây dựng các cấp hội nhà báo, các cơ quan báo chí vững mạnh cùng đội ngũ những người làm báo vừa vững vàng về bản lĩnh chính trị, vừa không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và trong sáng về đạo đức nghề nghiệp. Đây là những  yếu tố quyết định việc hoàn thành trách nhiệm của báo chí cách mạng Việt Nam đối với đất nước và xã hội.

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí về cuộc trò chuyện này!

KHÁNH HUYỀN – VĂN PHONG (thực hiện)