CNQP là ngành đặc thù, phải được chăm lo xây dựng và phát triển theo cơ chế đặc thù và được ưu tiên trong đầu tư phát triển. Bộ Chính trị khóa XII đã thông qua Đề án “Đẩy mạnh phát triển CNQP, an ninh đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê duyệt quy hoạch xây dựng và phát triển CNQP đến năm 2025, tầm nhìn 2035. Quân ủy Trung ương ban hành Nghị quyết 425 về sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo... Những chủ trương, định hướng mang tính chiến lược của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng có tác động trực tiếp tới Tổng cục CNQP. Nhiệm vụ sản xuất quốc phòng và thực hiện các dự án đầu tư tăng năng lực sản xuất quốc phòng và nhiệm vụ sản xuất kinh tế trong điều kiện cơ chế thị trường, hội nhập quốc tế đặt ra những yêu cầu mới, cao hơn đòi hỏi hoạt động công tác đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) phải luôn nhạy bén theo sát tình hình để kịp thời tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện hiệu quả, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm của mỗi cơ quan, đơn vị trong tổng cục.

Phát huy truyền thống 45 năm xây dựng và trưởng thành, những năm gần đây, Cục Chính trị Tổng cục CNQP luôn hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu, đề xuất giúp Đảng ủy, thủ trưởng tổng cục lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt hoạt động CTĐ, CTCT. Nổi bật là tổ chức hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, làm cho toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nắm vững và triển khai thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương lãnh đạo của cấp ủy đảng các cấp, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của quân đội, đơn vị. Thường xuyên thông tin tình hình thế giới và trong nước, làm rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch trong và ngoài nước, xây dựng ý thức cảnh giác cách mạng, chủ động phòng ngừa “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Cùng với đó, ngành chính trị nắm, giải quyết và tham mưu giải quyết tốt tình hình tư tưởng, giải quyết hài hòa giữa lợi ích tập thể và cá nhân, tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện nhiệm vụ. Tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, khóa XII về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong toàn tổng cục. Các hoạt động thi đua quyết thắng và công tác thi đua-khen thưởng được tiến hành hiệu quả, thực sự tạo động lực cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổng cục.

Cục Chính trị chủ trì phối hợp với các cơ quan, tham mưu giúp Đảng ủy tổng cục ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nghiệm vụ, các chỉ thị về triển khai nhiệm vụ sản xuất quốc phòng và sản xuất kinh tế, tạo sự thống nhất trong các doanh nghiệp của tổng cục; triển khai đồng bộ các biện pháp xây dựng Đảng trong Đảng bộ tổng cục, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo đi đôi với phân công cá nhân phụ trách. Cục Chính trị cũng phối hợp với cơ quan chức năng giúp Đảng ủy tổng cục xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng đối với các đơn vị thay đổi nhân sự cán bộ chủ trì hoặc chia tách, sáp nhập, bảo đảm đúng nguyên tắc, thủ tục; thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc các tổ chức đảng tiến hành công tác kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng.

Xác định rõ “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, bám sát đặc điểm tình hình, Cục Chính trị đã tham mưu giúp Thường vụ Đảng ủy tổng cục quán triệt, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về công tác cán bộ; gắn xây dựng đội ngũ cán bộ (ĐNCB) với xây dựng đội ngũ đảng viên; xây dựng ĐNCB chủ trì gắn với xây dựng cấp ủy các cấp, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị, nhất là đối với những đơn vị thực hiện các chương trình, dự án trọng điểm. Bên cạnh đó, thường xuyên rà soát, quy hoạch cán bộ chỉ huy quản lý cơ quan, đơn vị nhiệm kỳ 2015-2020; xây dựng và ban hành quy chế lãnh đạo công tác cán bộ trong tổng cục theo quyết định của Quân ủy Trung ương; giúp Đảng ủy tổng cục xây dựng nghị quyết lãnh đạo xây dựng ĐNCB đến năm 2020 và những năm tiếp theo; xây dựng ĐNCB doanh nghiệp thích ứng được với cơ chế thị trường, từng bước hội nhập với khu vực và thế giới. Công tác đào tạo, đề bạt, bổ nhiệm, chuyển ra đối với cán bộ được thực hiện đúng nguyên tắc, chặt chẽ, khách quan và thận trọng, phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các nhiệm vụ của ĐNCB lãnh đạo, chỉ huy các cấp. ĐNCB của tổng cục cơ bản đủ số lượng, chất lượng tốt và cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của tổng cục.

Cùng với những hoạt động trên, Cục Chính trị cũng chỉ đạo thực hiện tốt các mặt công tác bảo đảm an ninh, an toàn trong mọi hoạt động của tổng cục, đặc biệt là an ninh, an toàn trong quản lý, sử dụng công văn, tài liệu, các thiết bị công nghệ thông tin và internet... Bên cạnh đó, triển khai thực hiện tốt các mặt công tác dân vận, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tích cực giúp người dân xóa đói, giảm nghèo; đẩy mạnh thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Thực hiện đầy đủ, chu đáo các chế độ, chính sách, nhất là chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội, chính sách đối với người lao động (NLĐ)… tạo thêm động lực cho cán bộ, công nhân viên và NLĐ trong tổng cục yên tâm công tác. Hoạt động của các tổ chức quần chúng cũng thường xuyên được đổi mới, bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị; phong trào của các tổ chức quần chúng luôn được đẩy mạnh, đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực. Đặc biệt Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” trong tổng cục luôn được đông đảo đoàn viên, thanh niên hưởng ứng tham gia, trở thành phong trào sâu rộng ở các cơ quan, đơn vị, tập trung vào giải quyết các vướng mắc, hợp lý hóa trong sản xuất, bảo đảm an toàn, chất lượng sản phẩm. Những năm qua, số lượng giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” của tổng cục luôn đứng tốp đầu trong toàn quân, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của các đơn vị; các sản phẩm do CNQP sản xuất chất lượng ổn định, từng bước được nâng lên, tạo niềm tin cho bộ đội đồng thời tạo nên thương hiệu và chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Tình hình chính trị tư tưởng toàn tổng cục luôn ổn định; cán bộ, nhân viên và NLĐ luôn yên tâm công tác, đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong những năm tới, nhiệm vụ xây dựng, phát triển CNQP ngày càng đặt ra những yêu cầu cao hơn. Do vậy, để triển khai thực hiện hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT trong xây dựng và phát triển ngành CNQP cần quán triệt, triển khai toàn diện các nội dung, biện pháp CTĐ, CTCT. Trước hết phải bám sát nghị quyết, chỉ thị của trên, nhất là các quan điểm của Đảng, Nhà nước về xây dựng và phát triển CNQP, chiến lược quốc phòng, đẩy mạnh phát triển CNQP, an ninh; các chương trình, kế hoạch, đề án của Chính phủ về xây dựng và phát triển CNQP. Luôn bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đi sâu vào từng lĩnh vực, từng nhiệm vụ, từng tổ chức và từng con người cụ thể; bám sát thực tiễn hoạt động sản xuất, đời sống sinh hoạt của các đơn vị. Cùng với đó, quan tâm chăm lo xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng tốt các yêu cầu về xây dựng và phát triển CNQP, như Nghị quyết 06 của Bộ Chính trị đã nêu rõ: “Đẩy mạnh chương trình đào tạo nguồn nhân lực cho CNQP... Có chính sách đặc thù để thu hút, giữ gìn nguồn nhân lực có chất lượng, khuyết khích nhân tài phục vụ cho xây dựng và phát triển CNQP”.

Cục Chính trị tập trung tham mưu cho Đảng ủy tổng cục lãnh đạo, chỉ đạo việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, ĐNCB, đảng viên; tập trung rà soát, bổ sung hoàn thiện quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo của cấp ủy; quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu; các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện các dự án đầu tư cho xây dựng và phát triển CNQP. Nâng cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp; có chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc, không để tồn đọng kéo dài. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực, kinh nghiệm tiến hành CTĐ, CTCT cho đội ngũ cấp ủy viên, nhất là chính ủy, chính trị viên, cán bộ phụ trách CTĐ, CTCT ở các cơ quan, đơn vị trong tổng cục. 

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang tác động đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có thông tin, truyền thông. Do vậy, khi tiến hành hoạt động CTĐ, CTCT phải tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, phương tiện; kết hợp chặt chẽ giữa phương pháp truyền thống, những kinh nghiệm hay với áp dụng các phương tiện, trang thiết bị hiện đại phục vụ cho hoạt động CTĐ, CTCT...

Với những kết quả, kinh nghiệm và bề dày 45 năm xây dựng và phát triển, Cục Chính trị tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, luôn xứng đáng là cơ quan tham mưu, giúp Đảng ủy tổng cục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện các nội dung, biện pháp CTĐ, CTCT, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và phát triển ngành CNQP trong tình hình mới.

Thiếu tướng LÂM TRỌNG ĐÔNG (Chủ nhiệm Chính trị Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng)