* Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ I (nhiệm kỳ 1988-1993), diễn ra từ ngày 27 đến 31-3-1988 tại Hà Nội. Tham dự đại hội có 613 đại biểu. Đại hội đã khẳng định: Hội Nông dân Việt Nam là tổ chức chính trị-xã hội rộng lớn của giai cấp nông dân, đoàn kết chặt chẽ với các tổ chức thành viên khác trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết tâm đi theo con đường cách mạng do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 95 đồng chí và bầu 17 Ủy viên Ban Thường vụ. Đồng chí Phạm Bái, Ủy viên Trung ương Đảng được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam. Tại đại hội, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Trường Chinh thay mặt Đảng, Nhà nước đã trao Huân chương Sao Vàng tặng giai cấp nông dân Việt Nam.

* Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II (nhiệm kỳ 1993-1998), diễn ra từ ngày 15 đến 19-11-1993 tại Hà Nội. Tham dự đại hội có 600 đại biểu. Với chủ đề: “Đổi mới tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động”, đại hội thể hiện trí tuệ, niềm tin, ý chí và nguyện vọng của giai cấp nông dân quyết tâm đổi mới và xây dựng Hội Nông dân Việt Nam vững mạnh về mọi mặt. Đại hội đã bầu 77 đồng chí Ban Chấp hành và 15 Ủy viên Ban Thường vụ. Đồng chí Nguyễn Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam.

* Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III (nhiệm kỳ 1998-2003), diễn ra từ ngày 17 đến 20-11-1998 tại Hà Nội. Tham dự đại hội có 700 đại biểu. Đại hội có nhiệm vụ tiếp tục đổi mới và phát huy mạnh mẽ vai trò nòng cốt của hội, tổ chức, động viên giai cấp nông dân phát huy nội lực, cần kiệm xây dựng đất nước, thực hiện nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Đại hội đã bầu 114 Ủy viên Ban Chấp hành, 19 Ủy viên Ban Thường vụ. Đồng chí Nguyễn Đức Triều, Ủy viên Trung ương Đảng được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam

* Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV (nhiệm kỳ 2003-2008), diễn ra từ ngày 22 đến 25-11-2003 tại Hà Nội. Đây là Đại hội “Đoàn kết-Đổi mới-Dân chủ-Phát triển”. Tham dự Đại hội có 860 đại biểu. Đại hội đã bầu 120 Ủy viên Ban Chấp hành và 21 Ủy viên Ban Thường vụ. Đồng chí Vũ Ngọc Kỳ, Ủy viên Trung ương Đảng, được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam.

* Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V (nhiệm kỳ 2008-2013), diễn ra từ ngày 22 đến 25-12-2008 tại Hà Nội. Tham dự Đại hội có 1.175 đại biểu. Với chủ đề ''Đoàn kết- Đổi mới-Hội nhập-Phát triển'', đại hội thể hiện ý chí, nguyện vọng xây dựng giai cấp nông dân vững về chính trị, mạnh về tổ chức, thống nhất về hành động, là trung tâm và nòng cốt trong phong trào nông dân, góp phần vào công cuộc xây dựng nông thôn mới trong thời kỳ đất nước đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế thế giới. Đại hội đã bầu 124 Ủy viên Ban Chấp hành và 21 Ủy viên Ban Thường vụ. Đồng chí Nguyễn Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam.

* Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (nhiệm kỳ 2013-2018), diễn ra từ ngày 1 đến 3-7-2013 tại  Hà Nội. Với chủ đề “Đoàn kết-Đổi mới-Chủ động-Hội nhập-Phát triển bền vững”, đại hội đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ V, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Hội và phong trào nông dân thi đua yêu nước nhiệm kỳ 2013-2018; thông qua Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (sửa đổi). Đại hội xác định: Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp; xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020. Đại hội đã bầu 122 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành và 21 Ủy viên Ban Thường vụ. Đồng chí Nguyễn Quốc Cường, Ủy viên Trung ương Đảng tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam.

HỒNG SƠN (tổng hợp)