Đồng chí LÂM QUỐC TUẤN, Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh:

Kế tục sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tôi có niềm vinh dự khi được làm học trò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tôi đã đọc, nghiên cứu nhiều bài phát biểu, bài nói của đồng chí về vấn đề xây dựng Đảng. Nhưng thấy rằng, nội dung cuốn sách này bao quát những vấn đề lý luận chính trị, lý luận cách mạng liên quan cương lĩnh xây dựng đất nước, đường lối đổi mới của Đảng ta. Đọc cuốn sách, tôi cảm nhận được một niềm tin yêu mãnh liệt của đồng chí Tổng Bí thư về con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn.

leftcenterrightdel
Các đại biểu tại lễ ra mắt sách. Ảnh: Phạm Kiên 

Trong 29 bài viết của Tổng Bí thư có hai bài viết rất quan trọng liên quan đến kế tục trung thành sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh vững bước đi lên CNXH và Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh soi sáng con đường đi đến tương lai của dân tộc Việt Nam. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói, đi lên CNXH là sự nghiệp khổng lồ, khó khăn, phức tạp dễ rơi vào bị động, vấp váp, sai lầm nên cần phải chuẩn bị rõ ràng, kỹ càng và chu đáo. Vậy ai sẽ làm việc này và kế sách hàng đầu như thế nào? Không ai khác đó chính là Đảng ta, và trong cuốn sách này đồng chí Tổng Bí thư đã thấu hiểu, quán triệt và phát triển sáng tạo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh về vấn đề xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay của đất nước ta. Bên cạnh đó, theo tôi, cuốn sách này còn là một cơ sở lý luận rất quan trọng, là tiền đề để chúng ta nhận thức và quán triệt quan điểm của Đảng về các nhiệm vụ xây dựng Đảng về đạo đức; về tổ chức cơ sở đảng viên; về cán bộ cấp chiến lược; về kiểm tra giám sát; về mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân; về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; về đấu tranh phòng, chống tham nhũng... trong thời đại hiện nay.

Đồng chí NGUYỄN PHƯƠNG NGA, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam:

Củng cố niềm tin của bạn bè quốc tế về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội

Tôi cho rằng, các bài viết của đồng chí Tổng Bí thư trong cuốn sách đã được tổng hợp, đúc kết rất khoa học về cả lý luận và thực tiễn trên tất cả các lĩnh vực. Các bài viết thực sự là sự kết tinh quan điểm của Đảng ta cả về lý luận và thực tiễn, đi vào trả lời những vấn đề cốt lõi về sự phát triển của CNXH khoa học và định hướng của Việt Nam đi trên con đường CNXH. Cuốn sách được thể hiện bởi một trí tuệ, nhân cách trong sáng của người đứng đầu Đảng ta, bằng ngôn ngữ, phong cách dung dị, dễ hiểu, lôi cuốn, thuyết phục, vì thế đã và sẽ chinh phục trái tim của cả người dân Việt Nam, cùng bạn bè quốc tế, các nhà khoa học, nghiên cứu trên thế giới.

Ở đây, tôi muốn nhấn mạnh thêm, cuốn sách đã tác động rất tích cực đến bạn bè quốc tế, thể hiện trên hai khía cạnh. Thứ nhất, bạn bè quốc tế đánh giá, cuốn sách là một đóng góp to lớn vào kho tàng lý luận và thực tiễn về nghiên cứu CNXH khoa học. Có thể nói, con đường mà chúng ta đi chưa có tiền lệ, những vấn đề đề cập đến trong cuốn sách đã tạo niềm tin cho bạn bè quốc tế về sự lựa chọn mô hình XHCN, về mục đích mà chúng ta đang tiến đến, đó là nhân văn, nhân ái, hòa bình, về đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hòa hiếu. Chúng ta phấn đấu đạt mục tiêu lợi ích quốc gia, dân tộc nhưng chúng ta khẳng định là thành viên có trách nhiệm với quốc tế, cùng xây dựng một xã hội tiến bộ, phát triển. Những luận điểm này nhận được sự ủng hộ, đồng tình của bạn bè quốc tế. Bạn bè nhiều nơi coi những quan điểm của chúng ta, thành tựu của chúng ta đạt được là những đóng góp quan trọng vào sự phát triển của CNXH. Nhiều chính đảng và nhiều tờ báo lớn đã cho đăng toàn văn phổ biến các bài viết của Tổng Bí thư và coi đây là tư liệu có giá trị tham khảo lớn, cung cấp câu trả lời cho nhiều nhà nghiên cứu thế giới đang trăn trở.

Thứ hai, tôi muốn nhấn mạnh thêm là, bạn bè quốc tế đã có thêm cơ sở củng cố niềm tin vào thành công của Việt Nam, tăng thêm sự ủng hộ công cuộc xây dựng đất nước, tăng thêm sự ngưỡng mộ đối với Việt Nam và đối với riêng đồng chí Tổng Bí thư, như hình ảnh một dân tộc Việt Nam đang bước vào thời kỳ mới, nỗ lực xây dựng hùng cường, phồn vinh, nhân dân hạnh phúc, đóng góp vào hòa bình, thịnh vượng thế giới.

Thiếu tướng ĐẶNG SỸ LỘC, Phó giám đốc Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng:

Nguồn tư liệu quan trọng phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy

Đối với Học viện Chính trị, trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chính trị, đào tạo chính ủy, cán bộ giảng dạy khoa học xã hội nhân văn (KHXHNV) quân sự hàng đầu trong quân đội, cuốn sách này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. 29 bài viết tiêu biểu của Tổng Bí thư đã đề cập rất toàn diện về tầm nhìn chiến lược trên các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh nhưng được trình bày dung dị, dễ hiểu, có sức thuyết phục. Theo tôi, cuốn sách không chỉ hấp dẫn ở tính khoa học, tính thực tiễn, kết tinh trí tuệ mà chính là ở tâm huyết, nhân cách, lẽ sống cao đẹp, lối sống mẫu mực, nói đi đôi với làm của đồng chí Tổng Bí thư.

Chúng tôi đánh giá, trước hết, cuốn sách của Tổng Bí thư là một tài liệu quý về cơ sở lý luận và thực tiễn để học viện nâng cao chất lượng giảng dạy các môn KHXHNV cho các đối tượng học viên, đặc biệt là đối tượng đào tạo hoàn chỉnh cao cấp lý luận chính trị và đào tạo chính ủy. Bởi đây là những cán bộ tiếp tục lan tỏa, tuyên truyền những kiến thức, kinh nghiệm về vấn đề xây dựng Đảng. Thứ hai, cuốn sách là tài liệu quý phục vụ nâng cao chất lượng nghiên cứu KHXHNV quân sự ở Học viện Chính trị. Trên cơ sở đó, chúng tôi sẽ đẩy mạnh nghiên cứu, tiếp tục cung cấp những luận cứ để tổng kết thực tiễn, cung cấp những luận cứ khoa học cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng hoạch định đường lối quân sự, quốc phòng nói chung, đặc biệt là xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, mẫu mực, tiêu biểu, xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, phát huy phẩm chất cao quý Bộ đội Cụ Hồ trong tình hình mới. Thứ ba, cuốn sách là cơ sở củng cố trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, làm thất bại âm mưu "diễn biến hòa bình", "phi chính trị hóa quân đội" của các thế lực thù địch. Những lập luận của cuốn sách là những luận cứ sắc bén, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng ta.

Ra mắt cuốn sách đúng dịp kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đầu Xuân Nhâm Dần 2022, sẽ truyền đi thông điệp mạnh mẽ của người đứng đầu Đảng ta tạo nguồn cảm hứng để Đảng ta thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc như Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đặt ra.