Tham dự đại hội có 358 đại biểu. Đại hội đã tập trung thảo luận dự thảo văn kiện của Đảng ủy Quân sự Trung ương và bài phát biểu của Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng nhiệm kỳ 1996-2000 và 15 năm đổi mới, đại hội đã đề ra nhiệm vụ những năm đầu thế kỷ 21 và nhiệm kỳ 2001-2005 là: “...Tập trung xây dựng hệ thống tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tăng cường bản chất giai cấp của Đảng đối với quân đội, bảo đảm quân đội luôn là lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ”.

* Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ VIII diễn ra từ ngày 26 đến 29-12-2005 tại Hà Nội. Tham dự đại hội có 399 đại biểu. Với tinh thần trách nhiệm cao, đại hội đã phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, đóng góp nhiều ý kiến vào các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX trình Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng; thảo luận đóng góp ý kiến vào Báo cáo Chính trị của Đảng ủy Quân sự Trung ương. Đại hội đã bầu đoàn đại biểu của Đảng bộ Quân đội gồm 31 đại biểu chính thức và hai đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng. Đại hội thông qua thư kêu gọi gửi cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng trong toàn quân, quán triệt và thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội.

* Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ IX diễn ra từ ngày 19 đến ngày 22-9-2010. Tham dự đại hội có 450 đại biểu. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ VIII, xác định phương hướng, mục tiêu, chủ trương, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội trong 5 năm 2010-2015, thảo luận, tham gia ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

* Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X diễn ra từ ngày 21 đến 24-9-2015. Tham dự đại hội có 450 đại biểu. Chủ đề của đại hội là: “Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. Đại hội đã khẳng định, quân đội luôn là lực lượng nòng cốt bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, môi trường hòa bình để xây dựng, phát triển đất nước. Đồng thời, đề ra phương hướng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc tổng kết Nghị quyết số 29 của Bộ Chính trị và tổ chức xây dựng quân đội theo hướng tinh, gọn, mạnh, cơ động, linh hoạt, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng gồm 40 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết.

* Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI diễn ra từ ngày 27 đến 30-9-2020. Tham dự đại hội có 450 đại biểu. Chủ đề của đại hội là: Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại; phấn đấu từ năm 2030 xây dựng quân đội hiện đại, làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

QĐND