* Đại hội đại biểu Đảng toàn quân lần thứ I diễn ra từ ngày 17 đến 21-7-1960. Đại hội diễn ra trong bối cảnh miền Bắc nước ta vừa hoàn thành khôi phục kinh tế sau kháng chiến chống Pháp và cải cách ruộng đất. Ở miền Nam, Phong trào Đồng Khởi bùng nổ đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước phát triển rộng khắp ở các vùng nông thôn và đô thị. Đại hội đã vinh dự đón Chủ tịch Hồ Chí Minh đến dự và nói chuyện. Đại hội đã đánh giá đúng những ưu điểm, khuyết điểm trong lãnh đạo xây dựng quân đội thực hiện mọi nhiệm vụ của nhân dân và Tổ quốc giao cho từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II (tháng 2-1951); xác định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu lãnh đạo nhiệm vụ quân sự; tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện đại hội đảng toàn quốc và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III.

* Đại hội đại biểu Đảng toàn quân lần thứ II diễn ra từ ngày 16 đến 22-11-1976. Đại hội diễn ra trong bối cảnh đất nước vừa bước ra khỏi cuộc chiến tranh, cả nước đã hoàn thành cuộc tổng tuyển cử đầu tiên trong hòa bình, độc lập, thống nhất. Đại hội đã thảo luận, quyết định phương hướng, biện pháp chủ yếu lãnh đạo toàn quân thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng quân đội thời kỳ 1976-1980; thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương (khóa III) trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV và bầu 178 đại biểu thay mặt cho Đảng bộ Quân đội đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng.

* Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ III diễn ra từ ngày 15 đến 19-1-1982 tại Hà Nội. Tham dự đại hội có 442 đại biểu. Đại hội đã thảo luận, đóng góp ý kiến bổ sung, sửa đổi và nhất trí cao với dự thảo các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IV) trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V; thảo luận và quyết nghị những chủ trương, biện pháp khắc phục khó khăn trong lãnh đạo, tổ chức xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng. Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V gồm 93 đồng chí.

* Đại hội đại biểu Đảng toàn quân lần thứ IV diễn ra từ ngày 13 đến 18-10-1986, tại Hà Nội. Tham dự đại hội có 437 đại biểu. Đại hội tập trung nghiên cứu dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương và kết luận của Bộ Chính trị, thảo luận với tinh thần trách nhiệm cao, thái độ thẳng thắn, cởi mở và xây dựng, phát huy dân chủ, đóng góp nhiều ý kiến có giá trị vào việc bổ sung, hoàn chỉnh Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI. Với tinh thần đổi mới tư duy và phong cách làm việc, đại hội thể hiện sự nhất trí cao về chính trị, tư tưởng, chặt chẽ về tổ chức, tin tưởng và quyết tâm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng. Đại hội đã bầu 71 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng.

* Đại hội đại biểu Đảng toàn quân lần thứ V diễn ra từ ngày 23 đến 27-4-1991, tại Hà Nội. Tham dự đại hội có 324 đại biểu. Đại hội đã thảo luận và nhất trí cao với những tư tưởng, quan điểm lớn đề cập trong dự thảo các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương (khóa VI) trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII; kiến nghị bổ sung, sửa đổi một số nội dung quan trọng trong “Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội”, “Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2000”, “Báo cáo xây dựng Đảng và Điều lệ Đảng sửa đổi”. Đại hội tiến hành thảo luận về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng quân đội trong tình hình mới. Đối với cơ chế Đảng lãnh đạo quân đội, nhiều đại biểu đã đề nghị khôi phục chế độ chính ủy-chính trị viên trong toàn quân. Đại hội đã bầu 58 đại biểu chính thức và 5 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII.

* Đại hội đại biểu Đảng toàn quân lần thứ VI diễn ra từ ngày 6 đến 9-5-1996, tại Hà Nội. Tham dự đại hội có 350 đại biểu. Đại hội tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII; nghiên cứu thảo luận Báo cáo chính trị của Đảng ủy Quân sự Trung ương về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự và xây dựng quân đội trong giai đoạn vừa qua, xác định phương hướng, nhiệm vụ củng cố quốc phòng, xây dựng Đảng bộ Quân đội trong nhiệm kỳ 1996-2000; bầu đoàn đại biểu Đảng bộ Quân đội đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII.

QĐND

(còn nữa)